Prywatność

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach usług  świadczonych przez spółkę, w tym komunikacji SMS jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035), przy ul. Motorowej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000881250 (dalej „Spółka” lub „Administrator Danych”).
W przypadku, gdy na określone usługi, w tym komunikację SMS  inny podmiot posiada przymiot administratora danych, informacje w tym zakresie znajdują się w notach prawnych oraz podstronie listy dostawców usług.

Spółkę reprezentuje Komplementariusz:
Bauer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-035), przy ul. Motorowej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00061429.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w  szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) – RODO.

Dane kontaktowe

Z Administratorem Danych możesz skontaktować się:
a)    poprzez adres email: [email protected]
b)    zadzwoń pod numer: +48 22 516 31 00 (od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00)
c)    listownie  na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j.; ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa

Gdzie szukać informacji o przetwarzaniu danych

Administrator Danych publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w regulaminie każdej aktywności, ponadto w niniejszej zakładce www.regulaminy.pl/prywatnosc

W ramach publikowanych informacji powiemy Ci:
a)    jakie są cele przetwarzania danych;
b)    na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe;
c)    przez jaki okres przechowujemy Twoje dane;
d)    komu udostępniliśmy Twoje dane;
e)    czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy;
f)    jakie prawa Ci przysługują i jak możesz je zrealizować.

Chcesz zrealizować prawa związane z ochroną danych osobowych?

Możesz tego dokonać:
a)    poprzez adres email: [email protected]
b)    dzwoniąc pod numer: +48 22 516 31 00
c)    listownie na adres Spółki

Jak realizujemy Twoje uprawnienia?

Przepisy nakładają na nas obowiązek realizacji uprawnienia w terminie 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach jest to czas trzech miesięcy.

W zakresie:
a)    prawa dostępu – otrzymasz plik z kopią danych osobowych jakie przetwarzamy,
b)    prawa sprzeciwu – otrzymasz informację – stanowisko Administratora Danych;
c)    prawo sprostowania – otrzymasz informację – stanowisko Administratora Danych oraz informację o zmianie żądanych przez Ciebie danych;
d)    prawo ograniczenia przetwarzania – otrzymasz od nas informację, a jeżeli Twoje żądanie będzie uzasadnione, także potwierdzenie ograniczenia przetwarzania;
e)    prawo do bycia zapomnianym – otrzymasz informację – stanowisko Administratora Danych oraz informację o usunięciu;
f)    cofnięcie zgody – w każdej chwili możesz cofnąć dowolną wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych.

Jak czytać udzielane informacje

W ramach realizacji prawa dostępu otrzymasz kopię danych wraz opisem zawierającym informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W ramach pliku poinformujemy Cię o kategoriach danych, celu przetwarzania, okresie przechowania, odbiorcach danych. Każda sekcja będzie zawierać jasny i prosty opis informacji.

W ramach prawa do przenoszenia danych otrzymasz ustrukturyzowany plik, zawierający dane osobowe wprowadzone przez Ciebie do usługi, z której korzystasz. Plik możesz pobrać samodzielnie lub przekazać informację nowemu Administratorowi Danych Osobowych. Do otwarcia pliku możesz skorzystać z darmowego oprogramowania.

Twoje prawa

Prawo dostępu
W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o wydanie informacji o tym, czy Twoje dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to z wnioskiem o uzyskanie dostępu do tych danych lub uzyskanie ich kopii. My jesteśmy zobowiązani do udzielenia stosownych informacji bez pobrania nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji 1 miesiąc, nie dłużej niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach.

Prawo sprostowania
W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do Administratora Danych z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.

Prawo ograniczenia przetwarzania
W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Twoje żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

Prawo sprzeciwu
W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność Twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

Prawo do bycia zapomnianym
W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.

Prawo do przenoszenia danych
W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do Administratora Danych z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do Administratora Danych i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.