REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „STYLOWE ZAKUPY“ – wiosna 2023

 

A. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Stylowe zakupy” (zwanej dalej Akcją Promocyjną) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem). Organizator jest wydawcą magazynów „Twój STYL” oraz „PANI” i właścicielem domeny stylowezakupy.pl, pod adresem której dostępna jest strona internetowa www.stylowezakupy.pl.

2. Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie czytelnikom magazynów „Twój STYL” i „PANI” skorzystania z rabatów na zakupy na podstawie Kuponów rabatowych, które będą zamieszczone w kwietniowym (04/2023) wydaniu magazynu „Twój STYL” oraz kwietniowym (04/2023) wydaniu magazynu „PANI”. Kupony będą również dostępne w formie online na stronie internetowej www.stylowezakup.pl. Kupony rabatowe uprawniały będą do zrobienia zakupów w sklepach/sklepach online/skorzystania z usług firm uczestniczących w Akcji Promocyjnej.

3. Partnerami Akcji Promocyjnej są firmy zaprezentowane na łamach ww. czasopism lub na stronie internetowej www.stylowezakupy.pl, działające na terenie Polski, udzielające rabatu/lub innej promocji czytelnikom magazynu „Twój STYL” i magazynu „PANI” oraz internautom na zakupy dokonywane we wskazanych sklepach/na usługi świadczone we wskazanych miejscach, w formie i terminie opisanych na kuponie rabatowym.

4. Uczestnikami Akcji Promocyjnej są czytelnicy magazynów „Twój STYL” i „PANI” oraz internauci korzystający/odwiedzający stronę www.stylowezakupy.pl. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie wynikające z posiadania Kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.

5. Partnerem technologicznym Akcji Promocyjnej prowadzonej na stronie internetowej www.stylowezakupy.pl jest spółka AleRabat.com sp. z o.o., która udostępnia użytkownikom/internautom Kupony rabatowe prezentowane w ramach Akcji Promocyjnej zamieszczone na ww. stronie internetowej
B. Czas trwania Akcji Promocyjnej

1. Kupony rabatowe zamieszczone w kwietniowym (04/2023) magazynie „Twój STYL” (na rynku 15 marca 2023 roku) i w kwietniowym (04/2023) magazynie „PANI” (na rynku 22 marca 2023), będą realizowane w sklepach stacjonarnych i usługach stacjonarnych w dniach 31 marca do 05 kwietnia 2023 roku na terenie Polski, we wszystkich sklepach /punktach udzielających rabatu, w godzinach ich otwarcia, oraz w sklepach internetowych również w dniach od 31 marca do 05 kwietnia 2023 roku.

2. W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym w magazynach „Twój STYL” i „PANI” lub na Kuponie rabatowym online Partnera zamieszczonym na stronie www.stylowezakupy.pl

C. Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która nabyła kwietniowe (04/2023) wydanie magazynu „Twój STYL” lub wydanie kwietniowe (04/2023) magazynu „PANI” i posiada zamieszczony/e w nich Kupon/y rabatowe, lub skorzysta z Kuponów rabatowych online zamieszczonych na stronie internetowej www.stylowezakupy.pl.

2. Aby zrealizować Kupon rabatowy należy wyciąć go z ww. magazynów, a następnie przedstawić w dniach 31 marca do 05 kwietnia 2023 roku przy zakupie wybranego produktu w sklepach stacjonarnych i punktach usługowych. W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym.

3. W przypadku zakupów on-line (tj. w sklepach internetowych) przy płaceniu należy wpisać kod rabatowy (hasło) znajdujący się na Kuponie rabatowym w magazynach „Twój STYL” lub „PANI”, lub wejść na stronę internetową www.stylowezakupy.pl. Podczas zakupów online na stronie www.stylowezakupy.pl należy wybrać interesujący sklep online, pobrać kod rabatowy i wprowadzić go w odpowiednim polu w momencie składania zamówienia.

4. Wysokość rabatu, rodzaj promocji (np. oferowany przez Partnera prezent) oraz szczegółowe warunki oferty zostały opisane na Kuponie rabatowym każdego Partnera.

5. W przypadku zakupów w sklepach i usługach stacjonarnych każdy Kupon rabatowy może być wykorzystany przez Czytelnika tylko jeden raz i w ramach jednego zakupu. Po dokonaniu zakupu Kupon rabatowy powinien być pozostawiony w sklepie, w którym dokonano zakupu. Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowego zakupu, bez względu na ilość sztuk, chyba że wzbudza ona podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży. Rabat wynikający z Kuponu rabatowego nie łączy się z innymi promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami ani z innymi kuponami rabatowymi.

6. W przypadku zakupów online, kod rabatowy wskazany na Kuponach rabatowych pochodzących z magazynów „Twój STYL” i „PANI” oraz transakcje ze strony stylowezakupy.pl, można realizować kilkukrotnie, pod warunkiem, że nie wzbudzają podejrzenia zakupów w celu odsprzedaży. Rabat wynikający z Kuponu rabatowego nie łączy się z innymi promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami ani z innymi kuponami rabatowymi sklepów online.

7. Adresy sklepów/punktów wszystkich Partnerów biorących udział w Akcji Promocyjnej znajdują się na stronie internetowej www.twojstyl.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane przez Partnerów adresy sklepów, punktów usługowych biorących udział w Akcji Rabatowej.

8. Promocja dostępna w ramach Akcji Promocyjnej, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym czasie w sklepach/punktach Partnerów.

9. Uprawnienia wynikające z posiadania Kuponu rabatowego nie będą realizowane po zakończeniu Akcji Promocyjnej, chyba że taka informacja znajdzie się na Kuponie rabatowym.

 

 

D. Postanowienia końcowe

1. Firmy uczestniczące w Akcji Promocyjnej zobowiązują się udzielić rabatu czytelnikom magazynu „Twój STYL” oraz czytelnikom magazynu „PANI” na podstawie Kuponów rabatowych pochodzących z kwietniowego (04/2023) wydania magazynu „Twój STYL” oraz wydania kwietniowego (04/2023) magazynu „PANI” okazanych przez czytelników w punktach stacjonarnych, a w sklepach online na podstawie wpisanego kodu rabatowego, opublikowanego na wyżej wymienionych Kuponach lub na Kuponach zamieszczonych na stronie internetowej www.stylowezakupy.pl.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę sklepów/punktów biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację zniżek w poszczególnych sklepach/punktach, i/lub problemy wynikające z uniemożliwieniem zrealizowania Kuponu rabatowego online wynikające z problemów technicznych leżących po stronie Partnera Akcji Promocyjnej.

3. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem.

4. Wszelkie reklamacje związane z wykorzystaniem Kuponów rabatowych opublikowanych w magazynach „Twój Styl” oraz „PANI” w ramach Akcji Promocyjnej należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie do 14 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej, [email protected]

5. Wszelkie reklamacje związane z wykorzystaniem Kuponów rabatowych zamieszczonych na stronie internetowej www.stylowezakupy.pl należy zgłaszać do Partnera technologicznego Akcji Promocyjnej: Aleabat.com sp. z o.o. ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice, [email protected]

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, ograniczenia lub brak możliwości przeprowadzenia Akcji Promocyjnej w części lub całości z powodu wprowadzenia przez organy władzy państwowej regulacji prawnych dotyczących ograniczeń lub obowiązków w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, ograniczenia i/lub brak możliwości przeprowadzenia Akcji Promocyjnej w części i/lub całości z powodu działania siły wyższej. Za siłę wyższą poczytuje się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, takie jak: wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego, strajki, żałoba narodowa, blokady dróg, inne zarządzenia organów władzy państwowej ograniczające swobodę działalności gospodarczej itp.

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie www.regulaminy.pl a także na stronach internetowych www.twojstyl.pl oraz www.stylowezakupy.pl