Regulamin Konkursu „Ale heca!” (obowiązuje od dnia 5.02.2021 r.)

 

 • 1
  Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w cyklicznym konkursie „Ale heca!” (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Organizator oświadcza, że ogłoszenia o kolejnych częściach Konkursu będą – do odwołania – publikowane w kolejnych numerach czasopisma „Chwila dla Ciebie”.
 4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 5. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom z wyłączeniem:
  1. pracowników oraz współpracowników Organizatora;
  2. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
  3. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 6. Celem Konkursu jest wybranie najciekawszych tekstów oraz zdjęć opisujących śmieszną historię spośród materiałów nadesłanych przez Czytelników

 

 

 • 2
  Komisja Konkursowa

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru do publikacji najciekawszych tekstów oraz zdjęć opisujących śmieszną historię tj. wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołał Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą: Jarosław Mrozek (Redaktor Naczelny „Chwila dla Ciebie”), Agnieszka Walczak (Z-ca Redaktora Naczelnego „Chwila dla Ciebie”) oraz Izabela Żukowska (redaktor „Chwila dla Ciebie”). W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Komisji Konkursowej Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.

 

 • 3
  Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Udział w Konkursie polega na:
 2. przesłaniu przez Uczestnika wcześniej niepublikowanego tekstu, o długości maksymalnie 1 strony maszynopisu, oraz pasujących do niego zdjęć;
 3. przesłaniu informacji kto jest na zdjęciach oraz danych Uczestnika tj. imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy, a także wyrażonej przez osobę trzecią zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celach konkursowych;
 4. udzieleniu Organizatorowi zgody:

– na publikację w czasopiśmie „Chwila dla Ciebie” wybranego/nagrodzonego przez Komisję Konkursową tekstu wraz ze zdjęciami oraz

– na ewentualne opracowanie przez Organizatora wybranego/nagrodzonego przez Komisję tekstu, a następnie opublikowanie takiego opracowania (wraz ze zdjęciami) na łamach „Chwili dla Ciebie”.

 1. Teksty wraz ze zdjęciami należy nadsyłać na adres „Chwila dla Ciebie”, ul. Motorowa 1, 04–035 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs” albo emailem na adres redakcja@chwiladlaciebie.pl.
  3.  Z puli nadesłanych w danej części Konkursu tekstów wraz ze zdjęciami Komisja Konkursowa wybierze te najciekawsze.
  4. Wybrane/nagrodzone przez Komisję teksty i zdjęcia (ewentualnie opracowania nagrodzonych tekstów wraz ze zdjęciami) opublikowane zostaną w „Chwili dla Ciebie”.
  5. Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody pieniężne:
  a) za opublikowany tekst (lub jego opracowanie) – 70 zł,
 1. za każde zdjęcie opublikowane przy tekście (lub jego opracowaniu) – 50 zł.
 2. Uczestnik zapewnia i gwarantuje, że nadesłane teksty i zdjęcia wolne będą od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik zapewnia, że zgodna z niniejszym Regulaminem publikacja tekstów i zdjęć nie naruszy praw osób trzecich.
 3. Uczestnik, któremu pod nadzorem Komisji Konkursowej, zostanie przyznana nagroda w Konkursie zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia przyznania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestników w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
 4. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika, którego tekst i zdjęcie wybrane zostały przez Komisję Konkursową. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie.

 

 • 4
  Odbiór Nagród

 

 1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w 3 ust. 7 Regulaminu Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
 2. Sposób przekazania nagrody Laureatowi (przekaz pocztowy/przelew na rachunek bankowy) ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej nagrody zostaną wysłane do Laureatów Konkursu w terminie 30 dni po opublikowaniu nagrodzonych tekstów (lub ich opracowań) i zdjęć
 3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.
 • 5
  Postanowienia Końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
 2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zakończenia każdej części Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.
  5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu.
  6. Uczestnik Konkursu w szczególności nie powinien:
  a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Konkursie;
  b. korzystać z Konkursu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w ramach Konkursu usług.
  7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.
 3. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat.
  Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
  9. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a. publikacji na łamach czasopisma danych osobowych Laureata Konkursu za zgodą Laureata (art. 6 ust.1 lit. a) RODO)
  b. organizacji i przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  c. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  d. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  e. wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  f. w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  10. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
  a. do realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat);
  b. do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust.1 lit. f RODO.
  11. Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
  12. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
  a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii);
 4. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Jeżeli zdaniem Uczestnika Organizator nie ma podstaw do przetwarzania jego danych osobowych, Uczestnik może zażądać usunięcia dotyczących go danych osobowych. Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, tj. Uczestnik może żądać, aby Organizator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, jeśli zdaniem Uczestnika Organizator dysponuje nieprawidłowymi danymi osobowymi, przetwarza je bezpodstawnie; lub kiedy Uczestnik nie chce, by jego dane osobowe zostały usunięte, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO:

sprzeciw marketingowy – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta z tego prawa, Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Uczestnik powinien wówczas wskazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Organizatora danych objętych sprzeciwem. Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże nadrzędność własnych podstaw przetwarzania;
f. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. Uczestnik może otrzymać od Organizatora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Organizatorowi na podstawie umowy lub zgody;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Prawa, o których mowa w ust. 12 lit. a – f powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
  w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”; lub
  b. drogą e-mail na adres [email protected],
  c. a prawa, o którym mowa w § 5 ust. 9 lit. a Regulaminu również poprzez wysłanie przez Uczestnika SMS-a na numer 8065 (wysłanie SMS-a jest bezpłatne).
  Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
  14. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”.
 2. W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania mogą zostać, za jego zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, opublikowane na łamach „Chwili dla Ciebie”.
  16. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl