Regulamin konkursu dwutygodnika Przyjaciółka o nazwie „Przyjaciółka – List do Uli” (obowiązuje od 05.02.2021 r.)

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie dwutygodnika Przyjaciółka (zwanym dalej Konkursem) pod nazwą „Przyjaciółka – List do Uli”.
2. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Organizator oświadcza, że ogłoszenie o Konkursie zostanie ogłoszone na łamach dwutygodnika Przyjaciółka.
4. Konkurs ma charakter cykliczny i jest organizowany na terenie Polski w dniach od 17 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.
5. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
a. pracowników oraz współpracowników Organizatora i Partnera;
b. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
7. Wszystkie wiadomości/listy w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres email lub adres pocztowy podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu.
8. Organizator oświadcza, że w ramach Konkursu będzie dokonywał wysyłek informacji (jak np. dodatkowej informacji, podziękowania, zapytania) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
§ 2
Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej 3 osoby delegowane przez Organizatora.
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie osoby, które spełnią następujące warunki (dalej Uczestnik):
a) Prześlą na adres e-mail [email protected] lub adres pocztowy Przyjaciółka, Wydawnictwo Bauer, 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1, list dotyczący zagadnień, problematyki poruszanych na łamach dwutygodnika Przyjaciółka.
§ 4
Wybór Zwycięzcy
1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali listy, Komisja wyłoni 1 laureata na wydanie Przyjaciółki (w jednym wydaniu Przyjaciółki zostanie opublikowany jeden zwycięski list).
2. Wyłonienie Laureatów będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora.
3. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych Komisja wybierze najciekawsze jej zdaniem propozycje listów. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe:
a) Autorka listu nagrodzonego w Przyjaciółce otrzyma bukiet kwiatów, którego wartość z wysyłką to 200 zł (słownie złotych: dwieście).
4. Laureaci, którym pod nadzorem Komisji, zostaną przyznane nagrody, zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą elektroniczną przez Organizatora. Przedstawiciel Organizatora wyśle mail do Laureatów w dniach roboczych, w godzinach 8.00-20.00. Próba uzyskania połączenia z danym Laureatem podejmowana będzie trzykrotnie przez wysłanie jednego maila.
5. W przypadku nieodebrania przez Laureata wiadomości email lub rezygnacji z nagrody dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
§ 5
Odbiór Nagród
Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem kuriera.
§ 6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej, wraz z dopiskiem „Konkurs Przyjaciółka – List do Uli ” i uzasadnieniem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Konkurs może być prowadzona tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu.
6. Uczestnik Konkursu w szczególności nie powinien:
a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Konkursie;
b. korzystać z Konkursu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
7. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
8. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa
9. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Motorowej 1 oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl.