REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO „Z przepiśników naszych mam i babć”

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie kulinarnym „Z przepiśników naszych mam i babć” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Organizator jest wydawcą m.in. czasopisma „Kobieta i Życie” i jego wydań specjalnych (zwanego dalej „Czasopismem”) oraz prowadzi profil „Kobieta i Życie Magazyn” na Facebooku.
4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Konkursu oraz treści oferowane w ramach Konkursu.
5. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
6. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”). Nagrody, o których mowa poniżej, przysługują Uczestnikom z wyłączeniem:
a) pracowników Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, tj. osób będących wobec takich osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
7. Konkurs ogłoszony zostanie na profilu „Kobieta i Życie Magazyn” na Facebooku oraz w majowym wydaniu 5/22 miesięcznika „Kobieta i życie” i prowadzony będzie w dniach 06.04.2022 – 30.04.2022.
8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdą 3 osoby spośród pracowników redakcji Czasopisma.
9. Uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie osoby, które spełnią następujące warunki:
a) wyślą zgłoszenie do Konkursu na adres [email protected] lub na adres pocztowy redakcji Czasopisma tj. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Z przepiśników naszych mam i babć”, które w przypadku:
– zgłoszenia e-mail – powinno zawierać: minimum 9 przepisów kulinarnych na dania należące do następujących kategorii (tj. co najmniej 1 przepis z każdej z 9 kategorii):
• Zupy jak u mamy
• Pierogi i placki na słodko i na ostro
• Popisowe mięsa na obiad
• Domowe wędliny i mięsa na zimno
• Ulubione dania z warzywami – faszerowane, gołąbki, zapiekanki
• Przetwory – dżemy, konfitury, kompoty, pikle, marynaty
• Chleby, chałki, bułeczki
• Ciasta z owocami: serniki, kruche, ucierane, drożdżowe
• Ulubione rodzinne danie regionalne
wraz z listami składników, zdjęciami potraw (najlepiej w wymiarze 13 x 9 cm), wykonane aparatem cyfrowym lub telefonem – o jak najwyższej rozdzielczości), swoje zdjęcie oraz imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a także zgodę na publikację i przetwarzanie danych;
– zgłoszenia dokonanego listownie – powinno zawierać: minimum 9 przepisów kulinarnych na dania należące do następujących kategorii (tj. co najmniej 1 przepis z każdej z 9 kategorii):
• Zupy jak u mamy
• Pierogi i placki na słodko i na ostro
• Popisowe mięsa na obiad
• Domowe wędliny i mięsa na zimno
• Ulubione dania z warzywami – faszerowane, gołąbki, zapiekanki
• Przetwory – dżemy, konfitury, kompoty, pikle, marynaty
• Chleby, chałki, bułeczki
• Ciasta z owocami: serniki, kruche, ucierane, drożdżowe
• Ulubione rodzinne danie regionalne
wraz z listami składników, zdjęciami potraw (tradycyjne – najlepiej w wymiarze 13 x 9 cm), swoje zdjęcie oraz imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a także zgodę na publikację i przetwarzanie danych;
b) udzielą Organizatorowi zgody na publikację o treści: „Wyrażam zgodę na wielokrotną publikację nadesłanych przeze mnie przepisów, zdjęć (potraw oraz mojego wizerunku), mojego imienia i nazwiska oraz informacji dotyczącej mojego miejsca zamieszkania na łamach Wydania Specjalnego „Kobiety i Życie” nr 2/2022 oraz dowolnego numeru Czasopisma, innych czasopism i produktów Wydawnictwa Bauer, jak również wyrażam zgodę na udostępnianie nadesłanych przeze mnie przepisów i zdjęć mojego wizerunku oraz zdjęć potraw w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet) oraz w innych produktach multimedialnych Wydawnictwa Bauer, eksploatację w całości lub we fragmentach za pomocą jakichkolwiek nowych technologii oraz wykorzystanie w połączeniach telefonicznych i teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych, multimedialnych oraz audiowizualnych (np. WAP).”
10. Uczestnik w okresie trwania Konkursu może nadesłać dowolną liczbę przepisów kulinarnych, lecz nie mniejszą niż 9 przepisów tj. co najmniej jeden przepis z każdej kategorii.
11. Spośród wszystkich nadesłanych przepisów i zdjęć Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze przepisy kulinarne, których autorzy (Laureaci) zostaną nagrodzeni w Konkursie.
12. Nagrodami w Konkursie będą:
a) publikacja wybranych przez Komisję przepisów wraz ze zdjęciem potrawy, zdjęciem Uczestnika wraz z jego imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania na łamach Wydania Specjalnego „Kobiety i życie” nr 2/2022,
b) zestaw kosmetyków o wartości co najmniej 200 zł za publikację wybranych przez Komisję przepisów, przy czym jednej nagrodzonej osobie przysługuje jeden zestaw kosmetyków.
13. Warunkiem realizacji nagrody jest przesłanie/dostarczenie pisemnej zgody na wielokrotną publikację nadesłanych przepisów, zdjęć (potrawy oraz własnego wizerunku), imienia, nazwiska oraz informacji dotyczącej miejsca zamieszkania na łamach Wydania Specjalnego „Kobiety i Życie” nr 2/2022 oraz dowolnego numeru Czasopisma, dodatku, innych czasopism oraz produktów Organizatora, jak również na udostępnianie nadesłanych przepisów i zdjęć autora oraz potraw w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet) oraz w innych produktach multimedialnych Organizatora, eksploatację w całości lub we fragmentach za pomocą jakichkolwiek nowych technologii oraz wykorzystanie w połączeniach telefonicznych i teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych, multimedialnych oraz audiowizualnych (np. WAP).
14. Na podstawie przesłanej/dostarczonej przez Uczestnika pisemnej zgody, o której mowa w pkt. 13 Regulaminu, Organizator uprawniony będzie do publikacji nadesłanych przepisów i zdjęć potraw oraz wizerunku Uczestnika na łamach któregokolwiek z wydawanych przez Organizatora czasopism, a także do wykorzystania w jakikolwiek inny sposób określony w pkt. 13 Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji innego (nie pochodzącego od Uczestnika) zdjęcia ilustrującego opublikowany przepis.
15. Wyniki Konkursu będą ogłoszone w Wydaniu Specjalnym „Kobiety i Życie” nr 2/2022 – na rynku od 20.05.2022r.
16. Nagrody opisane w pkt. 12 lit. b) Regulaminu zostaną przekazane Laureatom Konkursu przesyłką pocztową lub kurierską na wskazany w zgłoszeniu adres w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
17. Uczestnik zapewnia i gwarantuje, że nadesłane zdjęcia będą zawierały jego własny wizerunek i będą ilustrowały osobiście przygotowaną potrawę, będą wolne od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
18. Nieodebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.
19. Reklamacje dotyczące Konkursu wraz z uzasadnieniem należy przesyłać listownie, w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres Organizatora z dopiskiem „Kobieta i Życie. Konkurs „Z przepiśników naszych mam i babć”.
20. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
21. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
22. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat). Każdej osobie, która podała dane, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Odbiorcami danych osobowych są upoważniony personel Organizatora, podwykonawcy Organizatora oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Organizatora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym. Dostęp do danych osobowych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.
23. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „na ręce IOD”..
24. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.