REGULAMIN KONKURSU SUPERPRODUKT „ŚWIATA KOBIETY” 2023

1. Organizatorem konkursu Superprodukt „Świata Kobiety” 2023 (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., wydawca miesięcznika „Świat Kobiety”, z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem).
2. W Konkursie może wziąć udział każda firma produkująca, dystrybuująca produkty lub świadcząca usługi, które weszły, lub wejdą na polski rynek począwszy od 01.10.2022 r., a skończywszy na 30.09.2023 r., z zastrzeżeniem pkt.8 poniżej.
3. Zgłaszanie produktów do Konkursu jest płatne. Opłata wynosi 500 zł netto (plus podatek VAT 23%) za pojedynczy produkt lub serię (linię) produktów zgłoszonych przez uczestników Konkursu do jednej kategorii. Opłata za zgłoszenie każdego kolejnego produktu lub serii (linii) produktów do jednej kategorii stanowi iloczyn ww. kwoty.
4. Opłatę za zgłoszenie należy uiścić na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A.
67 1050 0086 1000 0090 3282 8536 podając w tytule: Udział w konkursie Superprodukt „Świata Kobiety” 2023, podając również nazwę produktu lub serii (linii) produktów zgłoszonych do jednej kategorii, których opłata dotyczy. Potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w Konkursie należy wysłać razem z pozostałymi dokumentami zgłoszeniowymi (w formie skanu/pliku pdf) zgodnie z zapisami pkt. 7 Regulaminu.
5. Organizator wystawi fakturę VAT za udział w Konkursie po otrzymaniu wpłaty, o której mowa w pkt. 4 powyżej oraz po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego i potwierdzenia dokonania opłaty, przesłanych zgodnie z pkt. 7 Regulaminu. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o dane wskazane przez zgłaszającego w Formularzu Zgłoszeniowym i odesłana w formie pdf. (faktura elektroniczna). W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z działem księgowości Organizatora, panią Katarzyną Orzechowską, e-mail: [email protected].
6. Zgłoszenia produktów do Konkursu można dokonać w okresie od 02.08.2023r. godz. 00:00:00 do 30.09.2023r. godz. 23:59:59. Produkty przysłane po tej dacie nie wezmą udziału w Konkursie.
7. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
a) przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected] zgłoszenie zawierające:
– wypełniony Formularz Zgłoszeniowy z deklaracją zgłoszenia produktu/serii (linii) produktów do określonej kategorii/podkategorii, zawierający m. in. takie informacje jak: nazwę produktu i producenta, datę wprowadzenia na polski rynek, cenę sugerowaną, krótki opis produktu (przeznaczenie, opis działania, cechy wyróżniające itp.), informację, do której z kategorii zgłaszany jest produkt lub seria produktów, adres i dane kontaktowe firmy zgłaszającej oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej; dane niezbędne do wystawienia faktury (pełna nazwa/firma, adres, NIP) – dystrybutora, producenta, agencji PR reprezentującej producenta produktów zgłaszanych do Konkursu,
– potwierdzenie dokonania opłaty za udział w Konkursie, o której mowa w pkt. 3 i 4 Regulaminu w formie skanu/pliku pdf,
– zdjęcia zgłoszonego produktu lub serii produktów zapisane w formacie jpg lub tif o rozdzielczości min. 300 dpi;
b) dostarczyć 12 (słownie: dwanaście) sztuk zgłoszonych do Konkursu produktów lub 12 zestawów zgłoszonych serii (linii) produktów lub zapewnić wykonanie 12 zgłoszonych do konkursu usług w terminie umożliwiającym ich ocenę w bieżącej edycji. Termin przydatności kosmetyków, leków OTC, suplementów, produktów spożywczych etc. powinien wynosić minimum 9 miesięcy od daty dostarczenia ich do siedziby Organizatora: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., Dział Marketingu, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa; z dopiskiem SUPERPRODUKT „Świata Kobiety”. Wymóg ten nie dotyczy produktów spożywczych o krótkim terminie do spożycia. W takim przypadku termin i sposób ich dostarczenia ustalony zostanie indywidualnie.
c) w przypadku produktów lub usług o wartości jednostkowej powyżej 1.000 zł możliwe jest przekazanie mniejszej ilości produktów/zestawów serii (linii) produktów/usług, przy czym ilość tę należy każdorazowo uzgodnić z Działem Marketingu Organizatora. W szczególnych przypadkach, zgłaszający może dostarczyć tylko 1 egzemplarz do przetestowania i oceny Jury podczas obrad. Zgłaszający jest wówczas zobowiązany dostarczyć produkt w wersji złożonej, przygotowanej do testów w dniu poprzedzającym obrady Jury.
Organizator nie zwraca nadesłanych produktów/zestawów serii (linii) produktów.
8. Do Konkursu należy zgłaszać produkty nowo-wprowadzone na rynek lub nowe wersje obecnych już wcześniej na rynku produktów, które w okresie, o którym mowa w pkt. 2, zyskały nowe cechy jakościowe, np. skład, wygląd, opakowanie, funkcjonalność etc. Wyjątkiem jest kategoria HOTELE I SPA, w której można zgłaszać obiekty lub usługi nowe, unowocześnione w okresie wskazanym w pkt. 2 oraz wcześniej istniejące na rynku.
9. Jury będzie oceniało wyłącznie produkty i usługi, co do których nadesłano prawidłowe zgłoszenie oraz przesłano produkty/zestawy serii (linii) produktów zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.
10. Ogłoszenie Konkursu i prezentacja Jury nastąpi w 09/2023 numerze miesięcznika „Świat Kobiety”.
11. Zdjęcia zgłoszonych do Konkursu produktów/usług opublikowane zostaną w poszczególnych kategoriach i podkategoriach w miesięczniku „Świat Kobiety” wydanym w 1. kwartale 2024 roku, jako nominacje do tytułu „Superprodukt „Świata Kobiety” 2023”. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania w magazynie „Świat Kobiety” zdjęcia jednego, wybranego produktu ze zgłoszonej serii (linii) produktów. Ponadto Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania powyższych zdjęć w jednym z serwisów internetowych, których jest wydawcą.
12. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z publikacją zdjęć nagrodzonych produktów/serii (linii) produktów nastąpi w jednym z wydań miesięcznika „Świat Kobiety” opublikowanym w pierwszej połowie roku 2024. O terminie publikacji, Organizator powiadomi uczestników drogą mailową, na adresy podane w zgłoszeniu.
13. Nagrodami w Konkursie są statuetka i tytuł Superprodukt „Świata Kobiety” 2023.
14. Produkty i usługi będą oceniane w następujących kategoriach i podkategoriach:

I. KOSMETYKI
– Pielęgnacja włosów
– Stylizacja i koloryzacja włosów
– Pielęgnacja ciała – kosmetyki popularne
– Pielęgnacja ciała – kosmetyki specjalistyczne
– Pielęgnacja ciała – kosmetyki apteczne
– Pielęgnacja twarzy – kosmetyki popularne
– Pielęgnacja twarzy – kosmetyki specjalistyczne
– Pielęgnacja twarzy – kosmetyki apteczne
– Pielęgnacja delikatnych partii twarzy
– Zabiegi kosmetyczne
– Makijaż
– Zapachy
– Dla mężczyzn

II. ZABIEGI KOSMETYCZNE

III. ŻYWNOŚĆ
– Dania do szybkiego przygotowania i produkty gotowe
– Napoje
– Dodatki i przyprawy
– Produkty dietetyczne
– Słodycze

IV. BEZ RECEPTY
– Leki OTC
– Suplementy diety
– Wyroby medyczne

V. ARTYKUŁY HIGIENICZNE

VI. DOM
– Chemia gospodarcza
– Drobny sprzęt AGD
– Akcesoria i produkty dla zwierząt
– Akcesoria i produkty multimedialne
– Wnętrza i ogród

VII. PRODUKTY DLA DZIECI
– Żywność
– Kosmetyki
– Odzież
– Artykuły higieniczne
– Artykuły wspierające rozwój

VIII. SAMOCHÓD KOBIECY

IX. MODA I STYL
– Odzież
– Obuwie
– Biżuteria
– Akcesoria i dodatki
– Bielizna

X. HOBBY
– Kultura
– Sport
– Pielęgnacja roślin

XI. HOTELE i SPA

XII. SUPERPRODUKT Czytelniczek „Świata Kobiety”
15. Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii i podkategorii, ich ograniczenia lub utworzenia nowych.
16. W każdej z kategorii i podkategorii Jury będzie oceniało pojedyncze produkty, serie (linie) produktów lub zgłoszone usługi. Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagrody wybranemu/ym produktowi/om (usłudze/usługom) z danej serii, jeśli nie wszystkie będą godne wyróżnienia. Jury uprawnione jest do przyznania nagrody za całą serię (linię) w przypadku, gdy zgłoszone zostały pojedyncze produkty, które jednak tworzą serię (linię) produktów.
17. W każdej z kategorii lub podkategorii może zostać przyznana nagroda Superprodukt „Świata Kobiety” 2023 za najlepszy produkt lub serię w 2023 roku lub nagroda Wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody lub Wyróżnienia w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów żaden z przedstawionych produktów/serii (linii) lub usługa nie zostanie doceniona przez Jury.
18. Jury będzie oceniać produkty/serie (linie) oraz usługi według następujących kryteriów: jakość produktu, skuteczność, użyteczność, estetyka, jakości obsługi, innowacyjności. Ponadto obiekty lub usługi z kategorii HOTELE I SPA będą oceniane również pod kątem atrakcyjności aktualnej oferty i komfortu.
19. Jury zastrzega sobie prawo do dowolnej liczby nagród i/lub Wyróżnień w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów więcej niż jeden ze zgłoszonych produktów zasługuje na wyróżnienie.
20. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy kontaktować się z Działem Marketingu e-mail: [email protected]
21. Produkty nominowane do nagrody wybiera Jury składające się z co najmniej 5 członków będących: przedstawicielami Organizatora, redakcji „Świata Kobiety”, a także ekspertów i osób znanych publicznie.
22. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce lub ograniczenia składu Jury, pod warunkiem, że ostatecznie liczyć będzie co najmniej 5 członków.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania zgłaszającego o przeniesieniu zgłoszonych produktów/serii (linii) produktów do innej kategorii lub podkategorii.
24. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi w pierwszej połowie 2024 roku.
25. Organizator ustali w trybie roboczym sposób oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród np. w formie uroczystej gali, wydarzenia online (np. w social mediach) lub w innej formie, z tym zastrzeżeniem, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia, ograniczenia i/lub brak możliwości zorganizowania oficjalnej uroczystości wręczenia nagród Superprodukt „Świata Kobiety” 2023 w części i/lub całości w określonej formie, z przyczyn działania siły wyższej. Za okoliczności siły wyższej poczytuje się okoliczności, które powstały po ogłoszenia Konkursu i/lub w czasie jego trwania, na skutek zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, takich jak: wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego, strajki, żałoba narodowa, blokady dróg, zarządzenia organów państwowych itp. Ponadto Organizator może podjąć decyzję o ogłoszeniu wyników Konkursu wyłącznie w czasopiśmie „Świat Kobiety” lub w jednym z serwisów internetowych, których jest wydawcą oraz przekazania nagród laureatom pocztą, kurierem etc.
26. Nagrodzone firmy otrzymują możliwość korzystania z logo Superprodukt „Świata Kobiety” 2023, począwszy od momentu pisemnego poinformowania ich o otrzymanym tytule na czas nieograniczony. Warunkiem korzystania z logo Superprodukt „Świata Kobiety” 2023 jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.
27. Redakcja magazynu „Świat Kobiety” zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród – Olśnienia Redakcji Superprodukt „Świata Kobiety” 2023. Nagrodzone firmy otrzymają statuetki oraz możliwość korzystania z logo Olśnienia Redakcji Superprodukt „Świata Kobiety” 2023 od momentu pisemnego poinformowania o otrzymanym tytule na czas nieograniczony. Warunkiem korzystania z logo Olśnienia Redakcji Superprodukt „Świata Kobiety” 2023 jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.
28. Statuetki Superprodukt „Świata Kobiety” 2023 oraz Olśnienie Redakcji Superprodukt „Świata Kobiety” – symbole nagrody, po wręczeniu, przechodzą na własność nagrodzonej firmy.
29. Firma, która otrzyma nagrodę w danej kategorii/podkategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży, na produkcie w postaci naklejki, na stronie internetowej producenta oraz w reklamach swoich produktów, z uwzględnieniem informacji, za jaki produkt firma otrzymała nagrodę. W przypadku gdy nagroda przyznana zostanie konkretnemu produktowi z serii, informacja o nagrodzie powinna dotyczyć wyłącznie nagrodzonego produktu. Logo Superprodukt „Świata Kobiety” 2023 oraz Olśnienia Redakcji Superprodukt „Świata Kobiety” 2023, których integralnym elementem jest znak towarowy „Świat Kobiety”, może być używane przez nagrodzoną firmę w miejscach sprzedaży, na produkcie w postaci naklejki, na stronie firmowej producenta i w reklamach produktów od momentu pisemnego powiadomienia o przyznanej nagrodzie, a następnie po podpisaniu umowy licencyjnej z Organizatorem.
30. Umowy licencyjne, o których mowa w pkt. 26, 27 i 29 niniejszego Regulaminu, dostarczone zostaną nagrodzonym przez Dział Marketingu „Świata kobiety” po ogłoszeniu wyników Konkursu.
31. Plebiscyt dla czytelniczek ogłoszony zostanie w jednym z wydań miesięcznika „Świat Kobiety” w 1. kwartale 2024 roku. Czytelniczki poprzez głosowanie wybiorą swój Superprodukt, który otrzyma tytuł „Superprodukt Czytelniczek Świata Kobiety 2023”. Zasady Plebiscytu dla czytelniczek reguluje odrębny regulamin.
32. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez nagrodzonych postanowień niniejszego Regulaminu.
33. Firmy zgłaszające produkty zobowiązują się do informowania o udziale tych produktów w Konkursie na firmowych lub dedykowanych markom profilach w social mediach przez okres 30 dni od daty publikacji zgłoszonych do Konkursu produktów (1. kwartał 2024) z oznaczeniem w treści postu @swiatkobiety_magazyn linkującym do profilu miesięcznika „Świat Kobiety” i #swiatkobiety_magazyn.
34. W przypadku zwycięstwa zgłoszonych produktów lub serii (linii) produktów, każdy nagrodzony (nagrodą Superprodukt 2023, Wyróżnieniem Superprodukt 2023, Olśnieniem Redakcji 2023, Nagrodą czytelniczek Superprodukt 2023) zobowiązuje się do:
a) informowania o przyznanej w Konkursie nagrodzie w komunikacji PR, w tym w szczególności na profilach w social mediach z oznaczeniem w treści postu @swiatkobiety_magazyn linkującym do profilu miesięcznika „Świat Kobiety” i #swiatkobiety_magazyn,
b) ufundowania we własnym zakresie produktów na łączną kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Powyższe produkty przeznaczone zostaną przez Organizatora na m. in. nagrody dla czytelników w konkursach, na cele promocyjne, marketingowe lub charytatywne, a także na inne działania wspierające sprzedaż i czytelnictwo tytułów wydawanych przez Organizatora. Nagrodzeni wyrażają zgodę na łączenie w zestawy ufundowanych przez nich produktów z innymi produktami.
35. Produkty, o których mowa powyżej, zostaną przekazane Organizatorowi w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku.
36. Zgłaszający produkty do Konkursu wyrażają zgodę na publikację zdjęć produktów, o których mowa w pkt. 7a) Regulaminu w miesięczniku „Świat Kobiety”, na stronach internetowych Wydawnictwa, w kanałach social media (w postach dotyczących Konkursu Superprodukt 2023) oraz oświadczają, iż ww. zdjęcia:
– nie będą posiadały wad prawnych,
– nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych oraz praw osobistych,
– nie będą naruszały prawa, dobrych obyczajów, a ich publikacja nie będzie stanowiła czynu nieuczciwej konkurencji,
– zgłaszającym przysługiwać będą prawa autorskie i pokrewne, w zakresie niezbędnym do rozpowszechniania zdjęć w sposób przewidziany w Regulaminie.
W przypadku niezgodności powyższych oświadczeń z rzeczywistym stanem prawnym wyłączną odpowiedzialność ponoszą zgłaszający i zwalniają Organizatora w powyższym zakresie od odpowiedzialności.
37. Firma zgłaszająca produkty do Konkursu oświadcza, iż przysługują jej stosowne prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej, do przesłanych informacji PR zgłaszanych produktów, a także że jest uprawniona do dysponowania zgłaszanymi produktami: w zakresie zgłoszenia ich do Konkursu oraz we wszystkich działaniach określonych niniejszym Regulaminem.
38. Zgłoszenie produktów/zestawów do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
39. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe pracowników/współpracowników/przedstawicieli podmiotów zgłaszających produkty do Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie. Każdej osobie, która podała dane, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przekazanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Odbiorcami danych osobowych są upoważniony personel Organizatora, podwykonawcy Organizatora oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Organizatora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym. Dostęp do danych osobowych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „na ręce IOD”..
40. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.regulaminy.pl.
41. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zapisanych w Regulaminie.