REGULAMIN KONKURSU „WASI ULUBIEŃCY”

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w cyklicznym konkursie „Wasi Ulubieńcy” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Organizator oświadcza, że ogłoszenia o kolejnych częściach Konkursu będą – do odwołania – publikowane w kolejnych numerach czasopisma „Kobieta i życie”.
4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
6. Celem Konkursu jest wybranie najciekawszych zdjęć zwierząt domowych czytelników połączonych z opisem, spośród nadesłanych przez czytelników czasopisma „Kobieta i życie”.

§ 2
Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru najciekawszych zdjęć i opisów tj. wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołał Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby spośród pracowników Organizatora. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Komisji Konkursowej Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce

§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie polega na:
a) przesłaniu przez Uczestnika zdjęcia swojego zwierzaka (psa, kota itp.) w zabawnych sytuacjach. Do zdjęć należy dołączyć kilka słów o pupilu, krótki opis sytuacji/historii zdjęcia oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy, a także wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych;
b) udzieleniu Organizatorowi zgody na publikację w czasopiśmie „Kobieta i życie” wybranego przez Komisję Konkursową zdjęcia oraz jego odpowiedniego opisu;
c) zdjęcia należy nadsyłać emailem na adres [email protected] lub na adres „Kobieta i życie”, ul. Motorowa 1, 04–035 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Wasi Ulubieńcy”. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie każdorazowo określonym przez Organizatora w materiałach promocyjnych Konkursu.
2. Z puli nadesłanych w danej części Konkursu zdjęć, Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze zdjęcia, które zostaną opublikowane.
3. W każdej części Konkursu Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, każdorazowo określone w materiałach promocyjnych Konkursu.
4. Uczestnik zapewnia i gwarantuje, że nadesłane zdjęcia wolne będą od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik gwarantuje, że zgodna z niniejszym Regulaminem publikacja zdjęć nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.
5. Uczestnik, któremu pod nadzorem Komisji Konkursowej, zostanie przyznana nagroda w Konkursie zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia przyznania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestników w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
6. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika, którego zdjęcie i anegdota wybrane zostały przez Komisję Konkursową. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie.

§ 4
Odbiór Nagród
1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w 3 ust. 5 Regulaminu Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
2. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów Konkursu pocztą, w terminie 30 dni po opublikowaniu nagrodzonych zdjęć.
3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 5
Postanowienia Końcowe
1. Konkurs jest prowadzony zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. Warszawa, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „Wasi Ulubieńcy”) w terminie 30 dni od opublikowania Laureatów danej części Konkursu na łamach „Kobiety i życie”.
4. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat). Każdej osobie, która podała dane, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przekazanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Odbiorcami danych osobowych są upoważniony personel Organizatora, podwykonawcy Organizatora oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Organizatora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym. Dostęp do danych osobowych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe. Organizator udostępni dane osobowe Uczestniczek Konkursu na rzecz Partnera. Podstawą udostępnienia jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Zakres udostępnionych danych obejmuje wizerunek Uczestniczki.
6. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „na ręce IOD”.
7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.