Regulamin korzystania z serwisu Czytelnia.pl

 

 1. Definicje:

Wydawnictwo – oznacza Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. j. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 04-035, przy ul. Motorowej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000881250, NIP: 527-26-44-323

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

Portal Czytelnia.pl – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stanowiącą własność Wydawnictwa, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Wydawnictwo lub jego partnerów.

Partner – oznacza podmiot współpracujący z Wydawnictwem.

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu Czytelnia.pl lub jego usług.

Usługi – oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), między innymi takie jak:

 • Usługi informacyjne – usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Portalu Czytelnia.pl lub w wersji mobilnej umożliwiającej przeglądanie zawartości tego serwisu internetowego w urządzeniach mobilnych, jak również usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z Portalu Czytelnia.pl za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu informatycznego;
 • Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronie internetowej Portalu Czytelnia.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa).
 1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu Czytelnia.pl i zakres odpowiedzialności Wydawnictwa.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy określone serwisy będą posiadać własne regulaminy (np. sklep internetowy z zakupem prenumeraty, e-wydań), regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego serwisu.

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron serwisu.

Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt II ust. 5.

 1. Warunki techniczne

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

 • urządzenie końcowe (komputer, tablet, smartfon lub inny),
 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarkę internetową,
 • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

Wydawnictwo zastrzega, że w niektórych przypadkach dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu Czytelnia.pl, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript, Java, Flash oraz cookies.

 1. Prawa i obowiązki Użytkowników

Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu Czytelnia.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

Zakazane jest korzystanie z Portalu Czytelnia.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. j. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 04-035, przy ul. Motorowej 1

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Wydawnictwo.

 1. Odpowiedzialność Wydawnictwa

Wydawnictwo nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu Czytelnia.pl przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu Czytelnia.pl sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności.

Wydawnictwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu Czytelnia.pl, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji .

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności w zakresie przepisanym prawem, za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu Czytelnia.pl w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

Wydawnictwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Czytelnia.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

 1. Prawa własności intelektualnej

Przyjęty w na stronach Portalu Czytelnia.pl wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

Portal Czytelnia.pl zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

Treści udostępniane na stronach Portalu Czytelnia.pl mogą być opatrzone znakiem „Copyright © Bauer Media Group. Wszystkie prawa zastrzeżone”

Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Wydawnictwo udostępnia na stronach Portalu Czytelnia.pl na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu Czytelnia.pl, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu Czytelnia.pl nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu Czytelnia.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu Czytelnia.pl w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawnictwa poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 1. Ochrona prywatności

Wydawnictwo gwarantuje Użytkownikom Portalu Czytelnia.pl prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

Wydawnictwo w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

W ramach świadczenia niektórych Usług Wydawnictwo zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.

Wydawnictwo zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.

Wydawnictwo gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości zbierania danych przez podmioty współpracujące o czym użytkownik będzie poinformowany w ramach polityki prywatności. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa.

 1. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług, w tym informacje do których podania zobowiązany jest Usługodawca na mocy obowiązujących przepisów, znajdują się w Polityce Prywatności.

 1. Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu Czytelnia.pl w formach stosowanych w Internecie.

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Czytelnia.pl lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu Czytelnia.pl.