REGULAMIN KRZYŻÓWEK “KRZYŻÓWKI Z NAGRODAMI” – obowiązuje od 16.09.2022

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówkach prasowych publikowanych i współorganizowanych przez czasopisma: Seria kieszonkowa. Szyfrokrzyżówki, Seria kieszonkowa. Wykreślanki, 100 Szyfrokrzyżówek, 100 Wykreślanek, 200 Szyfrokrzyżówek, 200 Wykreślanek, ABC Krzyżówki, Duże Wykreślanki, Krzyżówki Relaks, Krzyżówki Układanki, łatwe i Przyjemne Szyfro, Łatwe i Przyjemne Wykreślanki, Moje Szyfrokrzyżówki, Moje Wykreślanki, Noc z krzyżówkami,Rewia Wykreślanek, Rozrywka Nocą, Sudoku, Szyfrokrzyżówki, Szyfro Panoramy, Szyfrokrzyżówki dookoła Świata, Szyfrokrzyżówki z Suflerem, Świat Krzyżówek, Świat Wykreślanek, Układanki Krzyżówkowe, seria Wiem!, Wykreślanki, Wykreślanki dookoła Świata, 300 Szyfrokrzyżówek, 300 Wykreślanek, Chwila na 100 Panoram, Chwila na 200 Panoram, Chwila na 300 Panoram, Chwila nr 500 Panoram, Chwila na 1000 Panoram, 100 Rad Panoramy, 100 Rad Krzyżowki Rodzinne, 100 Rad Wykreślanki, 100 Rad Szyfro, panoramy na Wesoło, Chwila na 400 Panoram, 500 Szyfrokrzyżówek, Znajdź i Wykreśl, Panoramiczne z Przyjaciółmi, Panoramiczne Plus (zwanych dalej łącznie „Krzyżówką”).
2. Organizatorem Krzyżówki jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250, NIP 5272644323 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Szczegółowe zasady Krzyżówki oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Krzyżówki podane będą na łamach czasopism wymienionych w ust. 1 powyżej oraz w kolejnych aneksach do niniejszego Regulaminu.
4. Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia na kuponie krzyżówkowym wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Udział w Krzyżówce mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom z wyłączeniem:
a. pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Krzyżówki;
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

§ 2
Komisja
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Krzyżówki, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Krzyżówki oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą 2 osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Krzyżówce
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) ułożeniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki oraz
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki w formie prawidłowo wypełnionego kuponu pocztą na adres podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Krzyżówki
2. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Krzyżówki określony będzie w materiałach promocyjnych Krzyżówki. W przypadku przesyłek pocztowych decydować będzie data stempla pocztowego.
3. Wśród Uczestników, którzy w terminie wyznaczonym przez Organizatora nadeślą prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki opublikowanej w co najmniej jednym z czasopism wymienionych w § 1 ust. 1 Regulaminu, rozlosowane zostaną nagrody, opisane w materiałach promocyjnych Krzyżówki.
4. Organizator ustala wspólną pulę nagród w Krzyżówce.
5. Nagrody przyznawane będą Uczestnikom wylosowanym spośród wszystkich Uczestników, którzy nadesłali prawidłowe hasło Krzyżówki opublikowanej w co najmniej jednym z czasopism biorących udział w Krzyżówce.
6. Pula nagród będzie każdorazowo podawana na łamach czasopism współorganizujących Krzyżówkę.
7. Rozwiązanie Krzyżówki będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Motorowej 1 nie później niż 14 dni po zakończeniu danej Krzyżówki.
8. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wylosowanego Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
9. W losowaniu nagród biorą udział wyłącznie oryginalne kupony z czasopism o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 4
Odbiór Nagród
1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018, poz. 200), przed wydaniem nagrody o wartości ponad 2.000 zł brutto Organizator obliczy, potrąci i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody.
2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1 powyżej nagrody zostaną wysłane do Laureatów Krzyżówki w terminie 30 dni po wyłonieniu osób nagrodzonych. Nagrody zostaną wysłane przekazem pocztowym na adres wskazany przez Laureata na kuponie.
3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody.

§ 5
Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Krzyżówki spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Krzyżówki i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2. Reklamacje związane z przebiegiem Krzyżówki należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zakończenia Krzyżówki. Reklamacje związane z Krzyżówką rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Krzyżówka może być prowadzona tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Krzyżówki.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Krzyżówki.
6. Uczestnik Krzyżówki w szczególności nie powinien:
a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Krzyżówce;
b. korzystać z Krzyżówki w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w ramach Krzyżówki usług.
7. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru Krzyżówki.
8.Organizator oświadcza, że Krzyżówka nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.
9.Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Krzyżówki będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Krzyżówki, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat.
Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Krzyżówce.
10.Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. publikacji na łamach czasopisma danych osobowych Laureata Krzyżówki za zgodą Laureata (art. 6 ust.1 lit. a) RODO);
b. organizacji i przeprowadzenia Krzyżówki (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e. wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
f. w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
11. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie zgody przed jego wniesieniem.
12. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
a. do realizacji praw wynikających z udziału w Krzyżówce (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat)
b. do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art.6 ust.1 lit. f RODO
13. Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
14. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Organizatorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
g. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
Prawa o których mowa w punkcie 16 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
– w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa; lub
– drogą e-mail na adres [email protected],
Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Krzyżówce.
15.Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
16. W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania mogą zostać opublikowane na łamach czasopism współorganizujących Krzyżówkę.
17. Regulamin Krzyżówki jest dostępny dla Uczestników Krzyżówki w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl.