REGULAMIN KULINARNYCH KONKURSOW CZASOPISM: „CHWILA DLA CIEBIE”, „REWIA”, „DOBRY TYDZIEŃ”, „KOBIETA I ŻYCIE” I „100 RAD” (OBOWIĄZUJE OD 5.02.2021 R.)

REGULAMIN KULINARNYCH KONKURSOW CZASOPISM: „CHWILA DLA CIEBIE”, „REWIA”, „DOBRY TYDZIEŃ”, „KOBIETA I ŻYCIE” I „100 RAD” (OBOWIĄZUJE OD 5.02.2021 R.)

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursach kulinarnych (zwanych dalej „Konkursami”).
2. Organizatorem Konkursów jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Organizator jest wydawcą czasopism: „Chwila dla Ciebie”, „Rewia”, „Dobry Tydzień”, „Kobieta i życie” oraz „100 Rad” (zwanych dalej „Czasopismami”)
4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Konkursów oraz treści oferowane w ramach Konkursów.
5. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
6. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”). Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom z wyłączeniem:
a) pracowników Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, tj. osób będących wobec takich osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursów oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdą 3 osoby spośród pracowników redakcji danego Czasopisma.
8. Uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie osoby, które spełnią następujące warunki:
a) wyślą zgłoszenie do Konkursu na adres e-mail podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu lub na adres redakcji danego Czasopisma, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, które w przypadku:
– zgłoszenia e-mail – powinno zawierać: przepis kulinarny, listę składników, zdjęcie potrawy (tradycyjne – najlepiej w wymiarze 13x9cm, wykonane aparatem cyfrowym lub telefonem – o jak najwyższej rozdzielczości) lub poszczególnych etapów przygotowania potrawy, swoje zdjęcie oraz imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a także zgodę na publikację i przetwarzanie danych;
– zgłoszenia dokonanego listownie – powinno zawierać: wypełniony kupon (opublikowany w danym Czasopiśmie) oraz przepis kulinarny, listę składników, zdjęcie potrawy (najlepiej w wymiarze 13x9cm) lub poszczególnych etapów przygotowania potrawy i swoje zdjęcie.
Do zgłoszenia można dołączyć zaproszenie dla przedstawiciela redakcji danego Czasopisma do odwiedzenia Uczestnika i jego rodziny w domu;
b) udzielą Organizatorowi zgody na wielokrotną publikację nadesłanego przepisu, zdjęć (potrawy, etapów przygotowania potrawy oraz własnego wizerunku), imienia, nazwiska oraz informacji dotyczącej miejsca zamieszkania na łamach dowolnego Czasopisma, innych czasopism oraz produktów Organizatora, jak również na udostępnianie nadesłanego przepisu i zdjęć potrawy lub etapów przygotowania potrawy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet) oraz w innych produktach multimedialnych Organizatora, eksploatację w całości lub we fragmentach za pomocą jakichkolwiek nowych technologii oraz wykorzystanie w połączeniach telefonicznych i teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych, multimedialnych oraz audiowizualnych (np. WAP).
9. Uczestnik w okresie trwania Konkursu może nadesłać dowolną ilość przepisów kulinarnych.
10. Spośród wszystkich nadesłanych przepisów i zdjęć Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze przepisy kulinarne oraz zestawy przepisów zgodnie z pkt. 11c), których autorzy zostaną nagrodzeni w Konkursie. Komisja Konkursowa wybierze także rodzinę, którą odwiedzi przedstawiciel redakcji danego Czasopisma.
11. Nagrodami w Konkursie ogłoszonym na łamach „Chwila dla Ciebie”, „Rewia”, „Dobry Tydzień”, „Kobieta i życie” oraz „100 rad” będą:
a) publikacja na łamach ww. Czasopisma przepisu kulinarnego, zdjęcia potrawy oraz zdjęcia Uczestnika wraz z jego imieniem i nazwiskiem oraz
b) nagroda pieniężna w wysokości 50 zł za jeden opublikowany przepis
c) nagroda pieniężna w wysokości 250 zł za publikację zestawu przepisów na pełen obiad (4 przepisy: na przystawkę, zupę, drugie danie, deser) w ”Kobieta i życie”.
12. W przypadku rodziny odwiedzonej przez przedstawiciela redakcji „Chwila dla Ciebie” nagrodami w Konkursie będą:
a) publikacja na łamach ww. Czasopisma fotorelacji z wizyty w domu Uczestnika, przepisu kulinarnego, zdjęcia potrawy oraz zdjęcia Uczestnika i jego rodziny wraz z ich imionami i nazwiskiem oraz
b) nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.
13. Warunkiem realizacji nagrody jest przesłanie/dostarczenie pisemnej zgody na wielokrotną publikację nadesłanego przepisu, zdjęć (potrawy, etapów przygotowania potrawy oraz własnego wizerunku), imienia, nazwiska oraz informacji dotyczącej miejsca zamieszkania na łamach dowolnego Czasopisma, dodatku, innych czasopism oraz produktów Organizatora, jak również na udostępnianie nadesłanego przepisu i zdjęć potrawy lub etapów przygotowania potrawy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet) oraz w innych produktach multimedialnych Organizatora, eksploatację w całości lub we fragmentach za pomocą jakichkolwiek nowych technologii oraz wykorzystanie w połączeniach telefonicznych i teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych, multimedialnych oraz audiowizualnych (np. WAP).
14. Na podstawie przesłanej/dostarczonej przez Uczestnika pisemnej zgody, o której mowa w pkt. 13 Regulaminu, Organizator uprawniony będzie do publikacji nadesłanego przepisu i zdjęcia potrawy lub etapów przygotowania potrawy na łamach któregokolwiek z wydawanych przez Organizatora czasopism, a także do wykorzystania w jakikolwiek inny sposób określony w pkt. 13 Regulaminu. W przypadku pierwszej publikacji przepisu i zdjęć nadesłanych przez Uczestnika, który nie został nagrodzony w Konkursie, Uczestnik uprawniony będzie do otrzymania od Organizatora nagrody w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). W przypadku, gdy pierwsze wykorzystanie przepisu i zdjęć nastąpi w jakikolwiek inny sposób określony w pkt. 13 Regulaminu, a Uczestnik, który nadesłał ten przepis i zdjęcia nie został nagrodzony w Konkursie, Uczestnik uprawniony będzie do otrzymania od Organizatora nagrody w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) lub 250 zł za zestaw przepisów, zgodnie z pkt. 11c) Regulaminu.
15. Wyniki Konkursu będą ogłaszane na łamach Czasopism.
16. Nagrody pieniężne opisane w pkt. 11 lit. b) i c) oraz w pkt. 12 lit. b) Regulaminu zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu przelewem na wskazany numer konta, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
17. Uczestnik zapewnia i gwarantuje, że nadesłane zdjęcia będą zawierały jego własny wizerunek i będą ilustrowały osobiście przygotowaną potrawę, będą wolne od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
18. Nieodebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.
19. Reklamacje dotyczące Konkursu wraz z uzasadnieniem należy przesyłać listownie, w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres Organizatora z dopiskiem „Nazwa Czasopisma. Konkurs kulinarny”.
20. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
21. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
22. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat). Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
23. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
24. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.