Regulamin sklepu internetowego Czytelnia.pl

 

 • 1. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

BOK – Biuro Obsługi Klienta to miejsce, gdzie Klient może, przez kontakt telefoniczny, za pomocą poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych, załatwić wszystkie sprawy związane z relacjami łączącymi go ze Sklepem oraz wyjaśnić status swojej sprawy lub reklamacji.

Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto uwzględniającego podatki należne Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

Cena towaru – jest to Cena powiększona o ewentualne koszty transportu.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość odzyskania zapomnianego Hasła na wyraźne życzenie Klienta.

Klient – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.

Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu.

Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta.

Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Sklep – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu: https://czytelnia.pl.

Sprzedawca – Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000881250, REGON 142734203, NIP: 527-26-44-323.

 

Towar – produkt dostępny w serwisie, rzecz będąca przedmiotem umowy między Sprzedawcą a Klientem.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki.

Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Regulaminie – Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 • 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).

Korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne, jednakże wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych, to jest:

Minimalne wymagania sprzętowe:

procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach,

Pamięć operacyjna: 512MB,

Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit

Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca,

Mysz lub inny manipulator + klawiatura,

Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s.

Minimalne wymagania oprogramowania:

System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile,

Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, Firefox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5,

Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript,

Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie oraz utworzenia Konta Klienta.

 

 

 

 • 3. KONTAKT ZE SKLEPEM

Kontakt ze Sklepem jest możliwy w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 18.00,  za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, pod numerem telefonu:  67 354 16 05 lub 67 210 86 05, oraz w godzinach od 8.00 do 17.00 poprzez adres email: [email protected].

Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

 • 4. LICENCJA

Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

 • 5. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu m.in. następujące bezpłatne usługi:

umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa Konta);

umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.

Dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu m.in. następujące bezpłatne usługi:

umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży (dostępne także bez Konta Klienta);

podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);

przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień.

W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta.

Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umowy Sprzedaży.

 

Klient zobowiązany jest również do:

niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

niepodejmowania czynności informatycznych lub jakichkolwiek innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów.

 • 6. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie poprzez skorzystanie z funkcjonalności Konta lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec Sprzedawcy.

Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Konta  z Klientem za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie § 5 ust. 8 i 9 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

 

 

 

 • 7. REKLAMACJE USŁUG

Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług na piśmie lub poprzez kontakt z BOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta zgłaszającego reklamację.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 21 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

 • 8. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.

Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

Zawarcie Umowy Sprzedaży na Towar w modelu jednorazowym nie wymaga posiadania przez Klienta Konta.

Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób; kolejno czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży:

Sprzedawca prezentuje w Sklepie, dostępne Towary zgodnie ze swoją ofertą. Klient po zapoznaniu się z prezentowaną ofertą dokonuje wyboru Towaru i poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Dodaj do koszyka” przechodzi do formularza w którym określa: od którego numeru ma być rozpoczęta prenumerata, kraj dostawy oraz rodzaj dostawy. Po dokonaniu tych określeń poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Dodaj do Koszyka” przechodzi  do Koszyka, w którym znajduje się podsumowanie i pokazany jest całkowity koszt wybranych Towarów;

Klient poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Kup Teraz” przechodzi do formularza w którym może: zalogować się do wcześniej utworzonego Konta lub założyć nowe Konto lub dokonać zakupu bez logowania do Konta;

Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;

Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do założenia Konta i złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;

Klient, który dokonuje zakupu bez logowania podaje dane kupującego i dane do wysyłki, niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;

do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Przejdź do płatności” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, zmiany adresu do doręczeń itp.;

 

Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Przejdź do płatności”; tym samym wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w Koszyku sumarycznych kosztów realizacji Umowy. Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność „Przejdź do płatności” staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę  i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie uruchomienia funkcjonalności sklepu oznaczonej komunikatem „Przejdź do płatności”.

Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień

Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie: 67 354 16 05 lub 67 210 86 05 lub w drodze wiadomości e-mail: [email protected]. Uprawnienie Konsumenta do anulacji Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w § 13 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania / zmiany Zamówienia.

Przyjęcie prawidłowego zamówienie do realizacji następuje po rejestracji płatności na koncie bankowym Sprzedawcy.

 • 9. CENY

Ceny podane przy Towarach dostępnych na stronie Sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w ofercie swoich Towarów, w zakresie częstotliwości wydawania, okresów prenumeraty, dodawania i wycofywania Towarów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, jak też aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

Ceny podane na stronach Sklepu:

zawierają wszelkie należne cła i podatki;

nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie. W przypadku prenumerat koszt przesyłki wliczany jest w cenę prenumeraty;

Cena na dokumencie sprzedaży będzie podwyższona o koszt (dostawy) transportu.

W przypadku zamówienia kilku Towarów koszt przesyłki wybranej przez Klienta zostanie podzielony odpowiednio i przyporządkowany proporcjonalnie do Cen nabywanych Towarów.

Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona.

Koszt przesyłki jest prezentowany w Koszyku w polu „cena pozycji z dostawą” jako łączny koszt zamówionego Towaru i kosztu przesyłki. Koszt przesyłki zależy od wagi zamówionego Towaru, kraju dostawy oraz rodzaju dostawy (list zwykły, list polecony etc.).

Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

Opłaty członkowskie są pobierane od użytkownika co miesiąc przy użyciu wybranej wcześniej Metody Płatności w dniu kalendarzowym, w którym rozpoczęło się płatne członkostwo, o ile użytkownik wybrał tę możliwość zakupu prenumeraty. W niektórych przypadkach terminy rozliczeń mogą ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej Metody Płatności lub jeżeli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem. Informacje na temat terminu następnej płatności można znaleźć na naszej witrynie internetowej, klikając łącze „Szczegóły rozliczenia” na stronie „Twoje konto”.

Metodę Płatności można zmienić na naszej witrynie internetowej, klikając łącze „Twoje konto”. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli użytkownik nie zmieni Metody Płatności ani nie zrezygnuje z członkostwa, Sprzedawca będzie mieć prawo do zawieszenia dostępu do serwisu do momentu wskazania poprawnej Metody Płatności. Użytkownik upoważnia nas do pobierania opłat członkowskich przy użyciu wybranej Metody Płatności także po jej zmianie i ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Powyższe może skutkować zmianą dat pobierania opłat członkowskich. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny usługodawca realizujący płatności według danej metody może pobierać od użytkownika opłatę z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji użytkownik powinien skontaktować się z tym zewnętrznym usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności.

Klient może zrezygnować z członkostwa w serwisie Czytelnia.pl w dowolnym momencie, przy czym dostęp do serwisu Czytelnia.pl będzie zapewniony do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. Nie zwracamy opłat członkowskich za niewykorzystane członkostwo miesięczne czy też nieobejrzane filmy, seriale i programy telewizyjne. W celu zgłoszenia rezygnacji należy wejść na stronę „Twoje konto” i wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zlikwidowanie konta na koniec danego okresu rozliczeniowego. Aby sprawdzić datę likwidacji konta, należy kliknąć łącze „Szczegóły rozliczenia” na stronie „Twoje konto”.

Jeśli użytkownik wykupił członkostwo w serwisie Czytelnia.pl z użyciem Metody Płatności realizowanej przez zewnętrznego usługodawcę i chce zrezygnować z członkostwa w Czytelnia.pl w wybranym momencie, także w trakcie bezpłatnego okresu próbnego, taka rezygnacja może wymagać użycia witryny tego zewnętrznego usługodawcy, w szczególności w celu wyłączenia opcji automatycznego odnawiania lub wyłączenia subskrypcji serwisu Czytelnia.pl. Użytkownik może również sprawdzać informacje na temat należnych płatności za korzystanie z serwisu Czytelnia.pl, wchodząc na konto zarejestrowane u zewnętrznego usługodawcy.

 • 10. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego.

Dane Klienta w ramach procedury płatności są automatycznie przekazywane do operatora PayU.

Klient po zatwierdzeniu formularza transakcji w Sklepie  i wybraniu formy płatności, za pośrednictwem operatora płatności PayU,  jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową partnera operatora płatności PayU będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,

w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową partnera operatora płatności PayU  będącego bankiem

Wpłaty na rzecz Sklepu dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 0000274399.

Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu jednego Zamówienia.

W przypadku kiedy Klient nie chce korzystać z płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU może dokonać zapłaty za zamówiony Towar przelewem, na rachunek bankowy  Sprzedawcy o numerze: 64 1240 6960 3040 0000 0000 0000

Zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) nastąpi na rachunek bankowy podany przez Klienta Sprzedawcy w wiadomości e-mail wysłanej pod adresem: [email protected]

 • 11. DOSTAWA TOWARU

Wysyłka prawidłowo zamówionych Towarów odbywa się po przyjęciu zamówienia do realizacji, przy czym w przypadku prenumeraty – zgodnie z harmonogramem wydawniczym wybranego czasopisma dostępnego w ofercie Sklepu. Dostawa zamówionego Towaru w kraju i zagranicę realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego, pod wskazany w zamówieniu adres.

Uruchomienie wysyłki zamówionych Towarów następuje w terminach:

czasopisma w formie prenumeraty – nie później niż na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem sprzedaży danego numeru czasopisma w sklepach/kioskach/punktach sprzedaży prasy. Każdy numer czasopisma zamówionego w formie prenumeraty wysłany jest listem ekonomicznym, a koszt dostawy na terenie kraju pokrywa Sprzedawca.

Klient może wybrać inną formę dostawy, wówczas jednak pokrywa koszt dostawy .

Czasopisma zamówione w formie prenumeraty, wysyłane na adres zagraniczny,  wysyłane są na koszt Klienta. Koszt dostawy ustalany jest na podstawie tabeli opłat Poczty Polskiej dla przesyłki zagranicznej dostępnej na stronie http://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/przesylki-zagraniczne/listy/list-zwykly;

dodatki zaproponowane w ofercie prenumeraty i wybrane przez Klienta, wysyłane na adres krajowy lub zagraniczny, doręczane są listem poleconym. Koszt dostawy ponosi Sprzedawca. Dodatki wybrane przez Klienta przy zamówieniu prenumeraty nie podlegają zamianie, ani wymianie na gotówkę. Szczegóły dotyczące warunków otrzymania dodatku zamieszczone są wraz z ofertą prenumeraty danego czasopisma.

Uwaga: prenumeratorzy zamieszkali poza obszarem Unii Europejskiej, którzy zamówią prenumeratę z dodatkiem muszą liczyć się z koniecznością poniesienia opłaty celnej właściwej dla kraju zamieszkania odbiorcy;

pojedyncze numery czasopism i wydania archiwalne wysyłane są w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty. Koszt dostawy zarówno na adres krajowy jak i zagraniczny pokrywa Klient. Koszt dostawy ustalany jest na podstawie tabeli opłat Poczty Polskiej.

Termin dostawy zamówionych Towarów na terenie kraju i zagranicę realizowanej za pośrednictwem Poczt Polskiej wynika z Regulaminu Poczty Polskiej dostępnego na stronie: http://www.poczta-polska.pl/akty-prawne

Wszelkie uaktualnienia danych adresowych, wprowadzenie dodatkowego lub zmiany dotychczasowego adresu wysyłkowego wymagają bezpośredniego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta poprzez telefon kontaktowy lub adres mailowy podany w zakładce „Kontakt”. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Biura Obsługi Klienta o zmianach danych adresowych.

 • 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta) lub pod linkiem WZOR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY . Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: [email protected]

W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Dział Prenumeraty Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. Sp. J., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.

Do zachowania 14 – dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Bieg czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy podany przez Klienta Sprzedawcy w wiadomości e-mail wysłanej pod adresem: [email protected] .

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanych Towarów (w przypadku dołączenia do prenumeraty dodatku również do chwili otrzymania zwrotu  tegoż dodatku) lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (faktura)

Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

Zwracane Towary należy odesłać na adres: Dział Prenumeraty Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. Sp. J., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 • 13. REKLAMACJE

Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia zamówionych Towarów bez wad.

Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może zgłosić reklamację do Biura Obsługi Klienta tel. 67 354 16 05 lub 67 210 86 05 i skorzystać z przysługującego mu prawa do wymiany Towaru na pełnowartościowy. Ponadto reklamacje dotyczące nie otrzymania czasopisma w prenumeracie powinny być zgłaszane w terminie do 21 dni licząc od daty ukazania się danego numeru czasopisma na rynku (w sprzedaży detalicznej).

Klient może zgłosić reklamację listownie na adres: Dział Prenumeraty Wydawnictwa Bauer Sp. z o. o. Sp. J. lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: [email protected] z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru.

W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta, w tym jego ID.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

W przypadku uszkodzenia czasopisma w trakcie dostawy lub niedostarczenia egzemplarza czasopisma, Sprzedawca wyśle zamówiony egzemplarz czasopisma ponownie, listem poleconym. W takim przypadku koszt dostawy ponosi Sprzedawca.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia w trakcie dostawy płyt dołączanych do czasopism – Sprzedawca ponownie wyśle płyty, które stanowiły załącznik do zamówionego czasopisma, listem poleconym. W takim przypadku, koszt dostawy ponosi Sprzedawca.

Dodatki wybrane przez Klienta przy zamówieniu prenumeraty czasopisma nie podlegają zamianie ani wymianie na gotówkę. Reklamacje dodatków będą przyjmowane tylko w przypadku uszkodzenia dodatku, powstałego w trakcie dostawy lub z powodu wady fizycznej. Uszkodzony w transporcie lub dotknięty wadą fizyczną dodatek należy odesłać do Sprzedawcy (na koszt Sprzedawcy) wskazując jednocześnie przyczynę jego zwrotu. Sprzedawca dołoży starań, aby wysłać dodatek pozbawiony wad lub – w przypadku braku takiej możliwości – zaproponuje inny produkt o podobnej wartości, który wyśle na własny koszt do Klienta, który dokonał reklamacji.

Wszelkie reklamacje zgłoszone telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości e-mail będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę Klient może:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

 

żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

Jeżeli Klientem jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Dział Prenumeraty Wydawnictwa Bauer, ul. Motorowa 1, Warszawa 04-035

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 • 14. DANE OSOBOWE

Dane osobowe Klientów Sklepu umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Zasady dotyczące przetwarzania przez Sklep danych osobowych Klientów określają zapisy wskazane poniżej oraz szczegółowe informacje przesyłane drogą mailową w ramach wykonania przepisanych prawem obowiązków informacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. J., z siedzibą w Warszawie 04-035, ul. Motorowa 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881250, REGON 142734203, NIP 5272644323 prowadzące sklep internetowy działający pod adresem https:// prenumerata.bauer.pl .

Sklep będzie przetwarzać dane osobowe Klienta oraz dane dotyczące korzystania przez niego ze Sklepu  w następujących celach:

zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu,

analitycznych i statystycznych, by ulepszać funkcjonalności Sklepu,

w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta w przypadku uzyskania przez Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz jej treści.

Z chwilą zawarcia Umowy na świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, Klient otrzyma informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych wymaganych w tym m.in.

podstawy prawnej przetwarzania danych;

celów przetwarzania danych;

odbiorców danych;

zakresie przetwarzanych danych;

możliwościach realizacji uprawnień gwarantowanych przepisami prawa.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 • 15. ZMIANA REGULAMINU

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;

zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez serwis dotychczasowych usług.

O zmianach Regulaminu każdy Klient będzie informowany przez Sprzedawcę na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, drogą elektroniczną, za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Klienta w związku z rejestracją w Sklepie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Klient nie oświadczy – drogą pisemną lub mailową – że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą świadczeniu usług ulega rozwiązaniu, Konto Klienta zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Klienta ze Sklepu,

w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Klientowi w trakcie logowania się przez niego na swoje Konto w Sklepie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Klient nie oświadczy – drogą pisemną lub mailową – że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Klientem, a  Sprzedawcą o świadczeniu usług ulega rozwiązaniu, Konto Klienta zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Klienta ze Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Sklepie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Klientów o podjęciu takiej decyzji.

Każdy Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie, w momencie pierwszego logowania się następującego po zmianie Regulaminu.

 • 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz nasz adres email: [email protected]

Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem  https://prenumerata.bauer.pl  skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.