Regulamin szarad z nagrodami (obowiązuje od 5.02.2021 r.)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w szaradach publikowanych na łamach czasopism: Przepisy Czytelników, Przepisy Czytelników. Dania Tematyczne, Sudoku, Wykreślanki, Wykreślanki z Kasą (zwanych dalej „Szaradą”).
2. Organizatorem Szarady jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Szczegółowe zasady Szarady oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Szarady podane będą na łamach czasopism wymienionych w ust. 1 powyżej.
4. Osoba biorąca udział w Szaradzie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Udział w Zabawie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w jednej z polskich sieci operatorów telefonii komórkowej (zwane dalej „Uczestnikami”). Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
a. pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Szarady;
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
6. Wszystkie wiadomości SMS w ramach udziału w Szaradzie Uczestnik wysyła pod numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
7. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady wynosi 3,69 zł z VAT.
8. Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien przesłać zgłoszenie drogą e-mail na adres [email protected].

§ 2 Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Szarady, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Szarady oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Szaradzie

1. Zadaniem Uczestnika Szarady jest:
a) prawidłowe wykonanie zadania Szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych lub wykreślanek lub zabaw logicznych
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
2. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Szarady określony będzie w materiałach promocyjnych Szarady, do godz. 23:59:59.
3. Wśród Uczestników, którzy w terminie wyznaczonym przez Organizatora nadeślą prawidłowe rozwiązanie Szarady rozlosowane zostaną nagrody, opisane w materiałach promocyjnych Szarady.
4. Rozwiązanie Szarady będzie miało miejsce w siedzibie Oddziału Organizatora we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 11 nie później niż 14 dni po zakończeniu danej Szarady.
5. Uczestnik, któremu pod nadzorem Komisji, zostanie przyznana nagroda w Szaradzie zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Szarady. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestników w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
6. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wylosowanego Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach, za zgodą Laureata udzieloną podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5 powyżej, możliwość wymiany nagrody. Rodzaj nagrody nie ulegnie zmianie, wartość nie mniejsza niż prezentowana.
8. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na jej równowartość w gotówce.

§ 4 Odbiór Nagród

1. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze/potrąci i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym.
2. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Podatek wynosi 10% wartości nagrody powyżej 2000 zł brutto. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie nagród nastąpi wyłącznie po pobraniu/potrąceniu przez Organizatora podatku od Laureata (zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
3. Sposób przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej nagrody zostaną wysłane do Laureatów Zabawy w terminie 30 dni po odbyciu rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu lub w przypadku konieczności odprowadzenia podatku dochodowego, w terminie 30 dni po otrzymaniu kwoty podatku wpłaconej przez Laureata. Nagrody przekazane zostaną osobiście w siedzibie Oddziału Organizatora we Wrocławiu przy ul. Oławskiej, pocztą lub pocztą kurierską na adres wskazany przez Laureata podczas rozmowy telefonicznej.
4. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Szarady spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Szarady i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2. Reklamacje związane z przebiegiem Szarady należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej, wraz z dopiskiem „Sprawdź się” i uzasadnieniem, najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia czasu trwania Szarady. Reklamacje związane z Szaradą rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Szarada może być prowadzona tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Szarady.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Szarady.
6. Uczestnik Szarady w szczególności nie powinien:
a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Szaradzie;
b. korzystać z Szarady w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
7. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Szarady i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Szarady.
8. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru Szarady.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości tekstowych (SMS-ów) wysyłanych przez Uczestników w celu dokonania zgłoszenia udziału w Szaradzie (jeżeli przyczyna braku skuteczności dostarczenia wiadomości tekstowej SMS jest wynikiem działania operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Uczestnik).
10. Organizator oświadcza, że Szarada nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.
11.Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Szarady będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Szarady, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat.
Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Szaradzie.
12.Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. publikacji na łamach czasopisma danych osobowych Laureata Szarady za zgodą Laureata (art. 6 ust.1 lit. a) RODO)
b. organizacji i przeprowadzenia Szarady (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e. wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
f. w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
13. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie zgody przed jego wniesieniem.
14. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
a. do realizacji praw wynikających z udziału w Szaradzie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat)
b. do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art.6 ust.1 lit. f RODO
15. Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
16. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Organizatorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
g. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
Prawa o których mowa w punkcie 16 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
– w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa; lub
– drogą e-mail na adres [email protected],
– a prawa, o którym mowa w § 1 ust. 8 Regulaminu również poprzez wysłanie przez Uczestnika SMS-a na numer 8065 (wysłanie SMS-a jest bezpłatne)
Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Szaradzie.
17.Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
18. W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania mogą zostać, za jego zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, opublikowane na łamach czasopism współorganizujących Szaradę.
19. Regulamin Szarady jest dostępny dla Uczestników Szarady w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Motorowej 1 oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl.