Regulamin plebiscytu „SUPERPRODUKT Czytelniczek Świata Kobiety 2020”

REGULAMIN PLEBISCYTU
„SUPERPRODUKT CZYTELNICZEK ŚWIATA KOBIETY 2020”

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie „SUPERPRODUKT Czytelniczek Świata Kobiety 2020” ogłoszonym na łamach numeru 3/2021 czasopisma „Świat Kobiety” (zwanym dalej „Plebiscytem”).
2. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.
4. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Udział w Plebiscycie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci operatora telefonii komórkowej tj. T-MOBILE, PLUS, ORANGE, PLAY. Nagrody przewidziane w Plebiscycie przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora,
b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
6. Szczegóły dotyczące Plebiscytu, zasady głosowania oraz określenie nagród, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą na łamach czasopisma wymienionego w ust. 1 powyżej.
7. Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien przesłać zgłoszenie drogą e-mail na adres [email protected].

§ 2
Zasady uczestnictwa w Plebiscycie
1. Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które zagłosują w Plebiscycie za pomocą SMS-ów. Głosować można w okresie od dnia 05.02.2021 roku od godz. 00:00:00 do dnia 04.03.2021 roku do godz. 23:59:59. Oddanie głosu uznaje się za dokonane w chwili zarejestrowania SMS-a w bazie Organizatora.
2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania Czytelniczek spośród 199 produktów zgłoszonych do konkursu „SUPERPRODUKT Świata Kobiety 2020”, ulubionego produktu Czytelniczek w 2020 roku.
3. Produkty, na które można będzie głosować, zostaną zaprezentowanie na łamach czasopisma „Świat Kobiety” w wydaniu nr 3/2021.
4. Prawidłowe głosowanie polega na przesłaniu SMS-a na numer 7365 o treści SK.SUPER. numer wybranego produktu (wg wzoru opisanego w materiałach informacyjnych dotyczących Plebiscytu).
5. Każdy uczestnik może oddać tylko jeden głos w każdej kategorii. To oznacza, iż jeden uczestnik z jednego numeru telefonu może oddać maksymalnie 8 głosów, po jednym w każdej kategorii;
6. W przypadku oddania większej liczby głosów SMS z tego samego numeru telefonu, za ważny uznawany jest jedynie pierwszy w każdej kategorii poprawny głos oddany zgodnie z Regulaminem Plebiscytu. Kolejne głosy są odnotowywane, lecz nie są uwzględniane w wynikach Plebiscytu i losowaniu nagród dla Uczestników.
7. Zgłoszenia do Plebiscytu niespełniające wymogów Regulaminu nie są uwzględniane.
8. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS równy jest kwocie 3,69 zł brutto.
9. Tytuł ulubionego produktu Czytelniczek „SUPERPRODUKT Czytelniczek Świata Kobiety 2020” zostanie przyznany produktowi, na który zostanie oddana największa liczba głosów. Ulubiony produkt Czytelniczek zostanie zaprezentowany na łamach numeru 05/2021 czasopisma „Świat Kobiety”.
10. Wśród Uczestników Plebiscytu rozlosowane zostaną nagrody – 2 vouchery od NO NAME LUXURY HOTEL & SPA dla 2 osób (3 noclegi, 2 kolacje, 2 śniadania, 2 półgodzinne masaże, dostęp do Medical Beauty & Spa (każdy voucher o wartości 1990 złotych), które będą opisane przez Organizatora w materiałach informacyjnych dotyczących Plebiscytu.
11.Losowanie nagród odbędzie się w terminie do dnia 15 marca 2021 roku i zostanie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu numerowi telefonu zostanie przydzielony numer porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych Komisja wylosuje tyle numerów, ile nagród zostanie przewidzianych w Plebiscycie. Na podstawie wylosowanych numerów porządkowych, odszukane zostaną numery telefonów komórkowych, z których zostały wysłane SMS-y.
12. Każdy numer telefonu bierze udział w losowaniu nagród tylko jeden raz.
13. Osoby uprawnione do odbioru nagród zostaną powiadomione o tym fakcie przez Organizatora telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał SMS, w terminie 15 dni od dnia wylosowania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do osób wylosowanych w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z osobą wylosowaną podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
14. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
§ 3
Komisja
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów oddanych przez SMS-y oraz wylosowania osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Ponadto nadzór na procesem ustalania wyników głosowania będzie sprawowało Jury konkursu „SUPERPRODUKT Świata Kobiety 2020”.
§ 4
Odbiór Nagród
1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem Nagrody Organizator obliczy, pobierze/potrąci i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 ust. 13 Regulaminu, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej, nagrody zostaną przesłane w paczce pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia głosowania. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody zostaną przesłane w ciągu 2 miesięcy od dnia opłacenia przez Uczestnika ww. podatku.
3. Nieodebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 5
Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Plebiscycie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej obsługiwanych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o., Polską Telefonię Komórkową Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 Sp. z o.o. zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
2. Do uczestnictwa w Plebiscycie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
3. Plebiscyt może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.
5. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości tekstowych (SMS-ów) wysyłanych przez Uczestników w celu dokonania zgłoszenia udziału w Plebiscycie (jeżeli przyczyna braku skuteczności dostarczenia wiadomości tekstowej SMS jest wynikiem działania operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Uczestnik).
7. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie 04-035, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „SUPERPRODUKT Czytelniczek Świata Kobiety 2020” w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
8. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
9. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Plebiscycie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat). Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
10. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) publikacji na łamach czasopisma danych osobowych Laureata Plebiscytu za zgodą Laureata (art. 6 ust.1 lit. a) RODO);
b) organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
f) w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
11. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie zgody przed jego wniesieniem.
12. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
a) do realizacji praw wynikających z udziału w Plebiscycie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat),
b) do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art.6 ust.1 lit. f RODO.
13. Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
14. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji:
(i) o celach przetwarzania danych,
(ii) o kategoriach przetwarzanych danych,
(iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane,
(iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji,
(v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
(vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:
(i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
(ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
(iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
(iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy:
(i) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora,
(ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych,
(iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Organizatorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
(i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę,
(ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy,
(iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
g) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli:
(i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
(ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
Prawa o których mowa w punkcie 13 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
– w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. Z o.o., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa; lub
– drogą e-mail na adres [email protected],
– a prawa, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu również poprzez wysłanie przez Uczestnika SMS-a na numer 8065 (wysłanie SMS-a jest bezpłatne)
Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
15. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
16. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej www.regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.