Regulamin szarad Twój Styl (obowiązuje od 5.02.2021 r.)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w szaradach publikowanych na łamach czasopisma Twój Styl (zwanej dalej „Szaradą”).
2. Organizatorem Szarady jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Szczegółowe zasady Szarady oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Szarady podane będą na łamach czasopisma „Twój Styl” oraz w kolejnych aneksach do niniejszego Regulaminu. Osoba biorąca udział w Szaradzie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
4. Udział w Szaradzie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
a. pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Szarady;
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
5. Wszystkie wiadomości SMS w ramach udziału w Szaradzie Uczestnik wysyła pod numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
6. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady wynosi 3,69 zł z VAT.
7. Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien przesłać zgłoszenie drogą e-mail na adres [email protected].

§ 2
Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Szarady, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Szarady oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej 2 osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Szaradzie

1. Zadaniem Uczestnika Szarady jest:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych lub wykreślanek lub zabaw logicznych
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
2. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Szarady określony będzie w materiałach promocyjnych Szarady do godziny 23:59:59.

§ 4
Wybór Zwycięzcy

1. Spośród Uczestników Szarady Komisja wylosuje Laureatów.
2. Rozwiązanie Szarady będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 30 dni po zakończeniu danej Szarady.
3. Laureaci, którym pod nadzorem Komisji, zostaną przyznane nagrody w Szaradzie zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Laureatów w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Laureatem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
4. W przypadku nieodebrania przez Laureata telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wylosowanego przez Komisję Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
5. Szarada jest dostępna pod określonymi numerami SMS Premium wskazanymi przez Organizatora w materiałach promocyjnych Szarady.
6. Jedna osoba może wziąć udział w Szaradzie wiele razy.
7. Jedna osoba (imię, nazwisko i adres, numer telefonu) może wygrać więcej niż 1 nagrodę w Szaradach opublikowanych w danym numerze Twojego Stylu.
8. Organizator zastrzega sobie, że w szczególnych przypadkach nagrody na materiałach promocyjnych Szarady mogą różnić się pod względem kolorystyki (odcień) od nagród wręczanych Laureatom.

§ 5
Odbiór Nagród

1. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze/potrąci i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym.
2. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Podatek wynosi 10% wartości nagrody powyżej 2000 zł brutto. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie nagród nastąpi wyłącznie po pobraniu/potrąceniu przez Organizatora podatku od Laureata (zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
3. Sposób przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 4 pkt. 3 powyżej. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 powyżej nagrody zostaną wysłane do Laureatów Szarady w terminie do 90 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na adres wskazany przez Laureata podczas rozmowy telefonicznej.
4. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Szarady spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Szarady i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2. Reklamacje związane z przebiegiem Szarady należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej, wraz z dopiskiem „Twój Styl” i uzasadnieniem, najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia czasu trwania Szarady. Reklamacje związane z Szaradą rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Szarada może być prowadzona tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Szarady.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Szarady.
6. Uczestnik Szarady w szczególności nie powinien:
a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Szaradzie;
b. korzystać z Szarady w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
7. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Szarady i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Szarady.
8. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru Szarady.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości tekstowych (SMS-ów) wysyłanych przez Uczestników w celu dokonania zgłoszenia udziału w Szaradzie (jeżeli przyczyna braku skuteczności dostarczenia wiadomości tekstowej SMS jest wynikiem działania operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Uczestnik).
10. Organizator oświadcza, że Szarada nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.
11.Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Szarady będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Szarady, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat.
Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Szaradzie.
12.Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. publikacji na łamach czasopisma danych osobowych Laureata Szarady za zgodą Laureata (art. 6 ust.1 lit. a) RODO)
b. organizacji i przeprowadzenia Szarady (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e. wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
f. w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
13. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie zgody przed jego wniesieniem.
14. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
a. do realizacji praw wynikających z udziału w Szaradzie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat)
b. do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art.6 ust.1 lit. f RODO
15. Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
16. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Organizatorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
g. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
Prawa o których mowa w punkcie 16 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
– w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa; lub
– drogą e-mail na adres [email protected],
– a prawa, o którym mowa w § 1 ust. 8 Regulaminu również poprzez wysłanie przez Uczestnika SMS-a na numer 8065 (wysłanie SMS-a jest bezpłatne)
Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Szaradzie.
17.Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
18. W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania mogą zostać, za jego zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, opublikowane na łamach czasopism współorganizujących Szaradę.
19. Regulamin Szarady jest dostępny dla Uczestników Szarady w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Motorowej 1 oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl.

Aneks nr 2 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 16.01.2018 r. do 14.02.2018 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 2/2018 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie.
5 x flakon J’adore in Joy
8 x Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix
7 x Double Serum Clarins 30 ml
6 x woda perfumowana Jean Paul Gaultier Scandal 50 ml
8 x zestaw Givenchy: maskara wydłużająca rzęsy Noir Interdit oraz pomadka Le Rouge nr 306 Carmin Escarpin
2 x zestaw marki Jo Malone London
3 x Black Rose Skin Infusion Cream Sisley
5 x zestaw kosmetyków do makijażu
3 x flakon Delice marki M. Micallef
10 x zestaw Lirene Retinol D-Forte
12 x zestaw 4 wód perfumowanych dla kobiet Allvernum Grasse Collection
10 x zestaw Lift marki Bielenda
10 x zestaw kosmetyków do makijażu AA Wings of Color
10 x zestaw luksusowych kosmetyków do pielęgnacji twarzy Christian Lauren
8 x zestawów VitaC Infusion
8 x BOHOBOCO PERFUME
10 x serum Dermika Cell-Precision
7 x maski CZYSTA GLINKA od L’Oréal Paris
11 x wyrób medyczny SunsiMed marki Eau Thermale Avène
5 x zestaw kosmetyków japońskiej marki HADA LABO TOKYO
10 x zestaw The Ritual of Sakura
10 x zestaw kosmetyków do włosów normalnych z linii NIVEA hairmilk
10 x zaproszenie na makijaż oraz Douglas Collection Heaven Lipstick
11 x wyrób medyczny SunsiMed marki Eau Thermale Avène
20 x System Professional
10 x zestaw dermokosmetyków Bioliq Specialist
10 x zestaw dermokosmetyków Vichy z gamy Slow Age
10 x zestaw dermokosmetyków Dermedic
10 x Fat Muk Volumiser
7 x zestaw kosmetyków Sesderma
8 x zestawów VitaC Infusion Połączenie naturalnej witaminy C z jagód camu-camu, owoców rokitnika oraz innowacyjnej witaminy C TETRA Wyślij: TS.DR.15.HASŁO
10 x serum Dermika Cell-Precision Linia oparta jest na biodronach, rewolucyjnych nośnikach substancji aktywnych. Wyślij: TS.DR.17.HASŁO
12 x zestaw profesjonalnej pielęgnacji INFORCER L’ORÉAL PROFESSIONNEL
15 x zestaw dermokosmetyków Nivelium
7 x zestaw kosmetyków Hagi
3 x zestaw do makijażu Dr Irena Eris

Aneks nr 3 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 15.02.2018 r. do 14.03.2018 r
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 3/2018 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie.
5 x skórzane torebki z kolekcji MAKO
2 x dwuosobowy pobyt w RADISSON BLU RESORT W śWINOUJśCIU Zaproszenie ważne do 31.10.2018 r. (z wyłączeniem świąt, majówki oraz terminu od 15.07 do 19.08) obejmuje: 2 noclegi w pokoju z widokiem na morze, wyśmienite doznania kulinarne, możliwość delektowania się kolorowymi koktajlami w basenie na dachu, nieograniczony dostęp do aquaparku z pierwszą w Polsce falą do surfingu. Wartość 2250 zł.
9 x bony o wartości 500 zł na zakupy w salonach marki WOJAS (obuwie, galanteria, akcesoria). Bony podarunkowe można zrealizować tylko w sklepach stacjonarnych marki WOJAS w całej Polsce do dnia 30.09.2018 r. Nie dotyczą sklepu online
3 x komplet srebrnej biżuterii z kryształem od marki APART
2 x elegancki zegarek BOSS oraz 1 x karta podarunkowa SWISS WATCH CARD o wartości 500 zł do wykorzystania w jednym z ponad 100 butików SWISS oraz na swiss.com.pl
15 x zestaw kosmetyków KLAPP: Hyaluronic Day & Night Cream, Kiwicha Day Cream, Kiwicha line Smoother Serum, X-Treme lifting Day & Night
9 x zestaw do pielęgnacji włosów SEBORADIN FitoCell z roślinnymi komórkami macierzystymi: Sensitive do wrażliwej skóry głowy, Seboradin regenerujący i przeciw wypadaniu włosów
3 x zestaw kosmetyków do makijażu Lancome

Aneks nr 4 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 15.03.2018 r. do 16.04.2018 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 4/2018 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie.
2 trzydniowe pobyty* dla 2 osób w HOTelu MORAN****SPA, który usytuowany jest na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, nad pięknym Jeziorem Powidzkim (85 km od Poznania). Każdy voucher obejmuje noclegi, śniadania i obiadokolacje oraz zabiegi Selvert Thermal. Vouchery ważne do końca września (z wyłączeniem okresów świątecznych i tzw. długich weekendów). Wartość pobytu 2250 zł brutto.
6 zestawów kosmetyków Destock CPX marki DieGO DAllA PAlMA PROfeSSiONAl – specjalistycznych preparatów z wyciągiem z granatu modelujących ciało. W każdym zestawie znajdują się cztery kosmetyki (termoaktywny scrub, koncentrat ujędrniający, olejek antycellulitowy i krem do mycia ciała).
6 zestawów do pielęgnacji włosów System Professional
7 podwójnych zestawów kosmetyków Miya COSMETICS
6 bonów o wartości 700 zł na szale GYAlMO z kolekcji Cashmere do wykorzystania w sklepie internetowym www.gyalmo.com
3 zestawy eleganckich walizek OCHNiK
10 zestawów do makijażu marki ANNABELLE MINERAlS
2 zegarki* Albert Riele od marki APART (nr 1 – 3990 zł brutto, nr 2 – 2190 zł brutto)
3 zestawy do makijażu Giorgio Armani

Aneks nr 5 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 17.04.2018 r. do 14.05.2018 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 5/2018 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie.
1 bon o wartości 9000 zł* od BIURA Podróży ITAKA, ważny do 30 grudnia 2019 r. POWIEDZ „TAK!” NA ZANZIBARZE! Niekończące się białe plaże obramowane palmami, światowej klasy hotelowe spa, romantyczne kolacje przy zachodzie słońca i cichy szum oceanu – doskonała sceneria na bajkowe zaręczyny i wymarzoną podróż poślubną.
1 dwuosobowe zaproszenie* (wartość 4500 zł) do luksusowego RADISSON BLU RESORT, śWINOUJśCIE położonego 50 m od piaszczystej plaży. W pakiecie m.in. 2 noclegi w pokoju z wyjątkowym widokiem na Bałtyk, energetyczne śniadania w restauracji The Larder. Niezapomnianym doznaniem będzie kolacja z dreszczykiem emocji na szklanym tarasie położonym 50 m n.p.m. Nieograniczony dostęp do Baltic Park Molo Aquapark oraz sauny, jacuzzi i basenu z iluzją nieskończoności na dachu hotelu. Dopełnieniem relaksu będą zmysłowe rytuały w hotelowym wellness BluSPAce.
1 bon zakupowy* o wartości 9000 zł na suknię ślubną lub wieczorową projektu VIOLI PIEKUT, dostępne w jednym z warszawskich salonów Violi Piekut w terminie do 30.12.2018 r.
6 flakonów zapachu LANCôME La vie est belle – Życie jest piękne
2 bony zakupowe o wartości 2000 zł do wykorzystania w salonach stacjonarnych APART w terminie do 30.12.2018 r.
1 pobyt* dwuosobowy (wartość 3000 zł) na Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup (w skład nagrody wchodzą wszystkie elementy ujęte w harmonogramie imprezy: 3 noclegi, wyżywienie na polu golfowym w poniedziałek i wtorek oraz udział w gali).
Więcej informacji o turnieju na www.DrIrenaErisGolf.com oraz na www.facebook.com/LadiesGolf
15 zestawów kosmetyków do pielęgnacji i makijażu Dr Irena Eris o wartości min. 200 zł każdy.
10 zaproszeń do Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris o wartości 250 zł każdy
3 zestawy kosmetyków do makijażu marki Dior (makijaż z okładki)

Aneks nr 6 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 15.05.2018 r. do 13.06.2018 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 6/2018 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie.
2 trzydniowe pobyty* dla dwóch osób w HOTELU GRAND LUBICZ***** UZDROWISKO USTKA. Zaproszenie ważne do 30.11.2018 r. (z wyłączeniem okresu wakacji). Pobyt obejmuje pełne wyżywienie, noclegi, pakiet zabiegów Ella Baché oraz możliwość korzystania z Centrum Wellness. www.grandlubicz.pl
5 eleganckich torebek z letniej kolekcji CHOLEWIŃSKI
9 zestawów luksusowych kosmetyków DR IRENA ERIS z niespodzianką
9 zestawów do kompleksowej pielęgnacji włosów SEBORADIN
9 bonów o wartości 500 zł na zakupy w salonach stacjonarnych By INSOmNIA oraz w sklepie online: www.byinsomnia.com Termin realizacji bonów do 30.09.2018 r.
1 zestaw od marki BRAUN. Dla niego – najskuteczniejsza golarka na świecie Braun Series 9 wyposażona w pokryty tytanem trymer. Golarka nadaje się do golenia
na sucho i na mokro, w komplecie jest baza czyszcząco-ładująca. Dla niej – urządzenie do depilacji światłem Braun Silk-expert 5 IPL. Dzięki zaawansowanej technologii SensoAdaptTM samodzielnie bada koloryt skóry i dopasowuje intensywność światła w trakcie zabiegu
6 zestawów z nowej linii THALGO Silicium Marin The New Anti-Ageing 3D Architecture
3 zestawy do makijażu Giorgio Armani Makijaż z okładki

Aneks nr 7 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 14.06.2018 r. do 16.07.2018 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 7/2018 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie.
10 pakietów internetowego kursu JOANNY CEPLIN „Jak zbudować znaną markę online, rozwijać biznes, przyciągać klientów, sprzedawać więcej” wraz z książką Uwierz w swoją markę online i rozwijaj swój biznes i dwuosobowym zaproszeniem na jednodniowe szkolenie „Ty i Twoja marka online”. Zaplanuj rozwój swojego biznesu i zbuduj silną markę. Termin realizacji vouchera do 31 marca 2019 r. Program oraz miejsce szkoleń dostępne na www.markaonline.pl
6 zegarków TOmmY HILfIGER dostępnych w butikach SWISS i na www.swiss.com.pl
5 kwiatowych kompletów APART ze srebra z cyrkoniami od marki APART
4 zestawy eleganckich walizek OCHNIK
5 bonów o wartości 900 zł na zakupy w salonach stacjonarnych NEVER EVER, oraz w sklepie online: www.neverever.pl Termin ważności bonów do 30.11.2018 r
2 trzydniowe pobyty dla 2 osób w COPERNICUS TORUń HOTEL**** który znajduje się zaledwie kilka kroków od toruńskiej Starówki i bulwaru nad Wisłą. Na gości czeka m.in. strefa relaksu wodnego (dwa baseny, sauny i jacuzzi), restauracja Salt, bar Eclipse i klub Stars oraz luksusowa strefa zabiegowa Blue Moon Wellness & Spa. Każdy voucher obejmuje noclegi, śniadania i obiadokolacje oraz zabiegi Selvert Thermal. www.copernicustorunhotel.com, www.selvert.kosmoprof.pl. Wartość 1 zaproszenia 2250 zł brutto
3 zestawy do makijażu Lancome

Aneks nr 8 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 17.07.2018 r. do 13.08.2018 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 8/2018 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie.
5 zaproszeń na sesje z dreamsetterką Kamilą Kubiak. W pakiecie dwa spotkania online, podczas których sprecyzujesz swój cel i upewnisz się, że jest dokładnie tym, co chcesz osiągnąć. W zdobywaniu celu pomagać Ci będzie ChouChou, przypominajka do realizowania marzeń. Zaproszenie ważne do 31.10.2018 r. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundatora: www.chouchoulikeme.pl
2 zegarki LARS LARSEN dostępne w butikach SWISS i na www.swiss.com.pl
5 kwiatowych kompletów Apart ze srebra z cyrkoniami od marki Apart
2 trzydniowe pobyty* dla dwóch osób w AFRODYTA SPA & WELLNESS RESORT w Ośnie Lubuskim. Zaproszenie ważne do 30.03.2019 r. (z wyłączeniem okresu świąteczno-noworocznego). Nagroda obejmuje: noclegi w komfortowym pokoju, pełne wyżywienie oraz wyjątkowy pakiet ekskluzywnych zabiegów spa, wartość pobytu 2250 zł brutto.
12 zestawów BIELENDA BOTANIC SPA RITUALS do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu
5 zestawów SEBORADIN do pielęgnacji włosów
3 zestawy do makijażu marki Dr Irena Eris

Aneks nr 9 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 14.08.2018 r. do 13.09.2018 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 9/2018 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie.
3 zestawy do makijażu marki SMASHBOX
2 dwudniowe pobyty dla dwóch osób w luksusowym hotelu PAŁAC ALEXANDRINUM****, zlokalizowanym tylko 13 km od Warszawy. Na Gości czeka 12-hektarowy park, strefa Aqua z basenem, jacuzzi i sauną, SPA Alexandrinum, które zostało uznane za najlepsze spa w 2016 i 2017 roku, wyśmienita restauracja Tremo serwująca dania kuchni regionalnej z elementami kuchni świata, strefa relaksu z bilardem i piłkarzykami oraz klub nocny. Nagroda obejmuje: noclegi w komfortowych pokojach, z widokiem na zabytkowy park, wyśmienite obiady oraz kolacje, pakiet ekskluzywnych zabiegów w SPA Alexandrinum, w którym zabiegi wykonywane są wyłącznie z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków Aromatherapy Associates. Wartość pobytu 2250 zł brutto.
5 zestawów do pielęgnacji włosów SYSTEM PROFESSIONAL.
6 luksusowych zestawów kosmetyków z najnowszej, przeciwzmarszczkowej serii AUTHORITY marki Dr Irena Eris, która zapewnia spektakularne odmłodzenie skóry oraz liftingujące uniesienie powieki.
2 zegarki BERINGE
3 torebki CHOLEWIŃSKI ręcznie wykonane z najwyższej jakości skóry naturalnej.
3 wyjątkowo przepiękna biżuteria FREYWILLE z najnowszej kolekcji inspirowanej twórczością Vincenta Van Gogha „Eternite” oraz „L’amoudier en Fleur Rouge”:
– Wisiorek* LUNA PIENA z łańcuszkiem Anchor, wartość 3740 zł
– Kolczyki* WATERDROPS, wartość 3540 zł
– Pierścionek DIVA Ring (rozmiar do wyboru: 16/16,5/17/17,5/18/18,5/19), wartość 1970 zł

Aneks nr 10 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 14.09.2018 r. do 15.10.2018 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 10/2018 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie.
3 zestawy do makijażu marki Giorgio Armani
15 flakonów zapachu szczęścia La vie est belle poj. 30 ml od Lancôme.
5 zegarków Elixa z linii Finesse w różowych barwach, kojarzonych z walką z rakiem piersi, od Apat
10 zestawów dermokosmetyków Lierac Hydragenist marki Laboratoires Lierac Paris
1 bon wakacyjny o wartości 12 000 zł od Biura Podróży ITAKA, ważny do 30 kwietnia 2019 r. Nosy Be – wakacje na magicznej wyspie. Egzotyczny hit lata 2018 i zimy 2018/2019
9 zestawów kosmetyków Nuxe Crème Prodigieuse® Boost
8 zestawów Reti Age marki Sesderma.
15 flakonów wody perfumowanej Estée Lauder Modern Muse Le Rouge 50 ml
5 bonów o wartości 500 zł na zakupy w salonach firmowych marki WOJAS (obuwie, galanteria skórzana, akcesoria). Bony do zrealizowania w sklepach stacjonarnych w całej Polsce do dnia 31.03.2019 r.
12 zestawów kosmetyków do pielęgnacji ciała z linii Camellia Oil Bielenda
9 zestawów Dermika z serii przeznaczonej dla kobiet z wyjątkowo problematyczną cerą – bardzo suchą i wrażliwą
2 zestawy: torebka i portfel z kolekcji Cholewiński.
24 zestawy Dafi: dzbanek filtrujący Astra Unimax i butelka filtrująca o pojemności 0,5 l.
3 zestawy kosmetyków szwajcarskiej marki Selvert Thermal
2 trzydniowe pobyty* dla dwóch osób w urokliwym KORMORAN Wellness Medical Spa w nadbałtyckich Rowach. W pakiecie: dwa noclegi, śniadania i obiadokolacje oraz zabieg pielęgnacyjny dla każdej osoby i dostęp do strefy wellness. Vouchery są ważne do końca kwietnia 2019 roku i nie obejmują okresów świątecznych oraz tzw. Długich weekendów. Wartość 2250 zł
9 wysoce aktywnych serum KLAPP Cosmetics wyrównujących koloryt skóry.
3 flakony kwiatowego Glamour z kolekcji Secrets of Love francuskiej marki M. Micallef
20 intensywnie nawilżających koncentratów Clinique Moisture SurgeTM Hydrating Supercharged Concentrate
12 zestawów do codziennej pielęgnacji twarzy Eau Thermale Avène.
5 wyjątkowych zestawów: elegancka torebka i portfel OCHNIK
6 zestawów luksusowych kosmetyków Yonelle z linii Infusion. W zestawie liftingujący krem infuzyjny N°1 i intensywne serum przeciwzmarszczkowe
12 zestawów naturalnych kosmetyków MIYA Cosmetics
8 zestawów do pielęgnacji Galénic: Booster blasku Diffuseur de Beauté i Lotion Aqua Infini
6 podwójnych zestawów do pielęgnacji włosów z linii rozświetlającej Lumicia RENÉ FURTERER
10 zestawów dwóch porcelanowych kubeczków marki Rosenthal z kolekcji Maria Róża
5 niepowtarzalnych zegarków TORII. Połączenie świetnej jakości z minimalistycznym stylem
6 zestawów kosmetyków odmładzających TimeWise RepairTM Mary Kay
8 zestawów: odżywka stymulująca wzrost rzęs RevitaLash® Advanced
1 torebka ze skóry naturalnej RED VALENTINO oferowana przez butiki CHIARA
10 zestawów produktów z linii PAUSE, inspirowanej zabiegami medycyny estetycznej, która daje efekt zaffiro – lifting i odmłodzenie cery oraz eliminację bruzd i zmarszczek
10 zestawów sześciu porcelanowych filiżanek marki Villa Italia z kolekcji Lawenda
5 stylowych parasoli przekazała marka Fulton

Aneks nr 11 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 16.10.2018 r. do 14.11.2018 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 11/2018 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie.
2 trzydniowe pobyty dla dwóch osób w hotelu GRAND LUBICZ***** UZDROWISKO USTKA. Zaproszenie ważne do 28.02.2019 r. Pobyt obejmuje pełne wyżywienie, noclegi, pakiet zabiegów Ella Baché oraz możliwość korzystania z centrum wellness.
9 bonów o wartości 500 zł na ubrania inspirowane odległymi zakątkami świata marki KOKOWORLD. Termin ważności bonów do 30.01.2019 r., realizacja w sklepie online www.kokoworld.pl
6 zestawów kosmetyków THALGO z linii odmładzająco–liftingującej Silicium Marin The New Anti-Ageing 3D.
9 bonów o wartości 500 zł na zakupy w salonach stacjonarnych BY INSOMNIA oraz w sklepie online: www.byinsomnia.com
6 przepięknych zestawów biżuterii i zegarków z najnowszej kolekcji marki Elixa od firmy APART
9 zestawów do pielęgnacji włosów SEBORADIN: wzmocnienie włosów osłabionych, pobudzenie ich do odrostu, odżywienie oraz przeciwdziałanie wypadaniu
3 zestawy do makijażu marki Dr Irena Eris.

Aneks nr 12 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 15.11.2018 r. do 13.12.2018 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 12/2018 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie.
2 pobyt 3-dniowe dla 2 osób w Grand Hotelu**** Stamary w Zakopanem. Nagroda obejmuje 2 noclegi w komfortowym pokoju 2-osobowym premium, śniadania w formie bufetu,
bezpłatny wstęp do strefy wellness & spa, voucher kwotowy do wykorzystania w spa, niespodziankę od hotelu.
9 zestawów Reti Age marki SESDERMA. Produkty mają w składzie trzy formy zbawiennego dla skóry retinolu.
1 Thermomix® TM5 – uniwersalne urządzenie kuchenne* z dodatkiem Cook-Key®, torbą do transportu, książką kucharską Kulinarne ABC i dodatkową książką Disney i Thermomix®.
Magia gotowania, zawierającą przepisy z postaciami z filmów Disneya oraz pomysły na dekoracje do samodzielnego wykonania.
5 srebrnych kompletów z cyrkoniami od firmy APART
3 torebki– CHOLEWIŃSKI ręcznie wykonane z najwyższej jakości skóry naturalnej.
10 zestawów do pielęgnacji włosów z gamy PURE D-TOX marki FRANCK PROVOST. Szampon D-TOX głęboko oczyszcza i rewitalizuje narażone na działanie zanieczyszczeń włosy oraz
chroni je przed toksynami. Odżywka D-TOX delikatnie wygładza i zmiękcza włosy oraz głęboko je nawilża, nadając im połysk.
5 flakonów wody perfumowanej Lacoste Pour Femme Intense
3 zestawy do makijażu Dior

Aneks nr 13 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 14.12.2018 r. do 14.01.2019 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 1/2019 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie.
4 zestawy Revita Lash ® & ANGEL ANIOŁ Plaza Angels z kolekcji Joanny Kostrzewskiej oraz HAIR REVITALASH® – kolekcja do włosów z opatentowanym BioPeptin Complexem® doktora Michaela Brinkenhoffa
1 Golarka Braun Series 9 W&D z trymerem pokrytym tytanem oraz technologią SyncroSonicTM
1 Urządzenie do trwałego usuwania włosków Braun Silk-expert 5 IP L – inteligentna technologia
SensoAdaptTM
10 podwójnych zestawów naturalnych kosmetyków MIYA Cosm etics , dzięki którym możesz yglądać
i czuć się pięknie bez wysiłku. To proste, otwierasz, nakładasz i jesteś gotowa! miyacosmetics.com
2 zegarki oraz 3 kolczyki z cyrkoniami od marki APART
2 dwuosobowe zaproszenia do DOUBLETREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE CENTRE WARSAW.
W pakiecie 2 noce w apartamencie ze śniadaniem, masaż dla 2 osób, dostęp do Executive Lounge – specjalnej strefy pracy i relaksu, z napojami i poczęstunkiem, dostęp do strefy Wellness i SPA z basenem z nisko zasoloną wodą, siłownią, strefą Level Up z kompleksem saun, jacuzzi i prysznicami wrażeń, wartość 1 zaproszenia 2250 zł brutto
2 podróżne zestawy od marki CHOLEWIŃSKI – walizki z najwyżej jakości poliwęglanu i plecaki ze skóry naturalnej oraz nylonu
4 zestawy kosmetyków THALGO z najnowszej linii Exception Marine. Pierwszy morski program liftingujący z opatentowanym Marine
Replenishment Complex
3 zestawy do makijażu marki Smashbox

Aneks nr 14 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 15.01.2019 r. do 11.02.2019 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 2/2019 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie
2 x zestaw RVB LAB THE MAKE UP (Makijaż z okładki)
5x woda perfumowana Chloé Nomade 50 ml
6x krem Clarins Extra-Firming Jour
3x zestaw pomadek Rouge Dior Ultra Rouge
20x baza do rzęs Cils Booster XL od Lancôme
7x drenujący antycellulitowy żel błotny bez spłukiwania z technologią Slim Drone®
5x Serum Double R Renew & Repair Abeille Royale Guerlain
2x The Eye and Expression Cream
18x woda perfumowana NOU Peony
4x Trifusion krem-koncentrat botulinowy Yonelle
10x GdanSkin – dwanaście produktów inspirowanych nadmorską pielęgnacją, polecanych do skóry suchej i odwodnionej oraz w profilaktyce anti-age
2x zestaw Lirene LAB Therapy
15x zestaw Botanic Spa Rituals Opuncja Figowa + Aloes
20x Lakiery AA Wings of Color Oil Therapy, Oceanic
10x Płynny Podkład nowej generacji Liquid Control HD Eveline Cosmetics
10x zestawów masek do włosów Jantar wraz z nagrodzoną Krio-Maską
10x zestaw Douglas SOS Hydration
35x Mleczko intensywnie nawilżające HYALUROGEL Mixa
10x zestaw Linia Szamponów Micelarnych NIVEA
10x zestaw Wella Professionals INVIGO Volume
20x Shea Elixir Bloom Gold
10x zestaw do skóry dojrzałej
10x zestaw dermokosmetyków Iwostin HYDRO Sensitia
10x zestaw dermokosmetyków Emolium Skin Repair
6x zestawów Couvrance marki Eau Thermale Avène
6x Shiseido: Lip Color Splash SPF 30 i Clear Stick UV Protection SPF 50+
3x zestaw kosmetyków D’Alchémy
20x zestaw dezodorantów bez soli aluminium i alkoholu Sylveco
20x Lakiery AA Wings of Color Oil Therapy, Oceanic
10x Płynny Podkład nowej generacji Liquid Control HD Eveline Cosmetics
10x zestawów masek do włosów Jantar wraz z nagrodzoną Krio-Maską
10x zestaw Douglas SOS Hydration
35x Mleczko intensywnie nawilżające HYALUROGEL Mixa
10x zestaw Linia Szamponów Micelarnych NIVEA
10x zestaw Wella Professionals INVIGO Volume
20x Shea Elixir Bloom Gold
10x zestaw do skóry dojrzałej Dermedic Oilage
10x zestaw dermokosmetyków Iwostin HYDRO Sensitia
10x zestaw dermokosmetyków Emolium Skin Repair
6x zestawów Couvrance marki Eau Thermale Avène
6x Shiseido: Lip Color Splash SPF 30 i Clear Stick UV Protection SPF 50+
3x zestaw kosmetyków D’Alchémy
20x zestaw dezodorantów bez soli aluminium i alkoholu Sylveco
3x zestaw naturalnych kosmetyków do makijażu Nude by Nature
15x zestaw dermokosmetyków Bioliq
15x No Colour Setting Powder
10x Biobaza masło do ciała z winogronem i arganem
4x flakon Santal du Pacifique marki Perris
8x nowa woda toaletowa Y Yves Saint Laurent
5x TERRE D’HERMÈS EAU INTENSE VÉTIVER
7x ClarinsMen Hydra-Sculpt
5x Shiseido Men: Cleasing Foam i Total Revitalizer Light Fluid
14x zestaw kosmetyków marki Dermika Linia
20x zestaw bibułek matujących wraz z wkładem Fenty Beauty by Rihanna
15x Cameleo Men

Aneks nr 15 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 12.02.2019 r. do 14.03.2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 3/2019 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie
2 trzydniowe pobyty dla 2 osób w ekskluzywnym Hotelu Mikołajki*****położonym na Ptasiej Wyspie w samym sercu Mazur.
Każdy voucher obejmuje noclegi, śniadania i obiadokolacje oraz zabiegi Selvert Thermal. Ważny do końca czerwca 2019
i nie obejmuje świąt oraz tzw. długich weekendów. Wartość zaproszenia 2250 zł brutto
9 kompletów torebek Wittchen z kolekcji Young.
2 zegarki Bergstern oraz komplet złotej biżuterii od marki Apart
2 zestawy ekskluzywnych kosmetyków Soin D’Or marki Selvert Thermal ze złotem peptydowym oraz diamentowym kompleksem peptydowym. W każdym znajduje się Złote Serum 18K oraz Złota Maska, a także beauty pack z preparatami do wiosennej pielęgnacji skóry.
9 kart podarunkowych WOJAS o wartości 500 zł. Do wykorzystania na zakupy w salonach firmowych marki Wojas w całej Polsce.
Ważne 12 miesięcy od dnia aktywacji. Nie dotyczą sklepu online. Regulamin Karty Podarunkowej Wojas dostępny jest na: www.wojas.pl
2 zestawy do makijaż Giorgio Armani (Makijaż z okładki)

Aneks nr 16 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 15.03.2019 r. do 15.04.2019 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 4/2019 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie
3 zestawy do makijażu marki Lancôme (Makijaż z okładki)
2 eleganckie zegarki Claude Bernard oraz 2 karty podarunkowe SWISS Watch Card o wartości 500 zł do wykorzystania w jednym z ponad 100 butików SWISS
2 trzydniowe pobyty* dla dwóch osób w HOTELU GRAND LUBICZ ***** UZDROWISKO USTKA. Pobyt obejmuje pełne wyżywienie, noclegi, pakiet zabiegów
Ella Bache oraz możliwość korzystania z centrum wellness. Termin realizacji zaproszeń do 30.10.2019 r. Wartość zaproszenia 2250 zł brutto.
5 kompletów srebrnych z cyrkoniami oraz 3 komplety złote od marki Apart
2 zestawy z najnowszej linii Exception Marine THALGO.
9 bonów o wartości 500 zł na zakupy w salonach stacjonarnych by Insomnia oraz w sklepie online: www.byinsomnia.com. Termin realizacji bonów do 30.09.2019 r.

Aneks nr 17 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 16.04.2019 r. do 13.05.2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 5/2019 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie
3 zestawy do makijażu Smashox (Makijaż z okładki)
1 pobyt dwuosobowy na Dr Irena eris Ladies’Golf Cup o wartości 3000 zł brutto
10 zestawów kosmetyków Dr Irena Eris Aquality
10 Podarunków Piękności o wartości 250 zł
3 zegarki BOSS
9 kuponów o wartości 500 zł na buty marki Carinii do wykorzystania na www.sklep.carinii.com.pl
2 zestawy kosmetyczne Diedo Dalla Palma Proffesional
2 trzydniowe pobyty dla dwóch osób w hotelu Aqaurius SPA w Kołobrzegu
1 złoty naszyjnik Apart
4 komplety srebrnej biżuterii od Apart

Aneks nr 18 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 14.05.2019 r. do 12.06.2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 6/2019 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie
3 zestawy do makijażu marki Giorgio Armani
2 trzydniowe pobyty dla dwóch osób w Kormoran Wellnes Medical SPA w Rowach
3 zestawy kosmetyków Sun Marki Diego Dalla Palma Professional
3 zegarki Elixa Finesse od Artelioni
5 kompletów biżuterii Artelioni
8 zestawów nawilżających kosmetyków Dr Irena Eris Aquality
2 komplety walizek Wittchen, każdy o wartości 2298 zł brutto

Aneks nr 19 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 13.06.2019 r. do 10.07.2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 7/2019 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie
3 zestawy do makijażu Lancome
2 trzydniowe dwuosobowe pobyty w Afrodyta Spa Wellnes Resort w Ośnie Lubuskim, o wartości 2000zł
9 kuponów o wartości 500zł na buty marki Carinii do realizacji w sklepie internetowym www.carini.com.pl
9 voucherów o wartości 500zł do wykorzystania w salonach regularnych Change Lingerie i sklepie online w terminie do 31.12.2019 r.
2 zegarki Boss
5 flakonów Mon Guerlain
25 torebek z kolekcji jubileuszowej Paprocki&Brzozowski i Ochnik

Aneks nr 20 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 11.07.2019 r. do 12.08.2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 8/2019 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie
3 zestawy do makijażu Smashbox
2 zaproszenia Doubletree by Hilton Hotel & Conference Center Warsaw
1 urządzenie Thermomix TM6 o wartości 5395zł
6 zestawów kosmetyków Thalgo Sleeping Cream
5 flakonów Coach Floral Blush
2 zegarki Olivia Burton
9 bonów by Insomnia o wartości 500zł na zakupy w sklepach stacjonarnych oraz online: www.byinsomnia.com
Termin realizacji bonów do 30.11.2019r

Aneks nr 21 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 13.08.2019 r. do 11.09.2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 9/2019 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie
3 zestawy kosmetyków do makijażu marki Giorgio Armani (Makijaż z okładki)
9 kart podarunkowych Wojas
9 zestawów porcelany Leda Ivory Villa Italia
2 trzydniowe pobyty dla dwóch osób w Kormoran Wellness Medical Spa w Rowach
4 zegarki Elixa
3 komplety srebrnej biżuterii od Apart
5 zestawów letnich zapachów Douglas Funky Flower, Jazz Dream oraz Sunny Fruit
10 podwójnych zestawów kosmetyków do ciała Spa Resort Maldives Dr Irena Eris

Aneks nr 22 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 12.09.2019 r. do 10.10.2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 10/2019 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie
8 kompletów porcelany w ciepłym odcieniu écru z kolekcji Lavender Villa Italia
1 voucher na weekendowy relaks dla dwóch osób do wykorzystania w wybranym
luksusowym HOTELU SPA DR IRENA ERIS . Voucher obejmuje 2 noclegi, kwote 500 zł
do wykorzystania w hotelowych restauracjach w trakcie pobytu oraz chwile wytchnienia
w Centrum SPA z basenami, kompleksem saun i jacuzzi.
10 kart podarunkowych SWISS Watch Card o wartości 1000 zł do wykorzystania w jednym z ponad 100 butików SWISS
5 bonów o wartości 500 zł na zakupy w sklepie online marki KASKADA www.e-kaskada.pl. Termin realizacji bonów do 31.12.2019 r.
5 bonów o wartości 500 zł od firmy EUROFIRANY na zakupy w sklepie online: eurofirany.com.pl
11 zestawów kosmetyków odmładzających, rozświetlających i wygładzających skórę: cudowny zestaw Age Minimize 3D™ TimeWise® od MARY KAY
3 zestawy torebka i portfel od marki CHOLEWIŃSKI
22 maskary od TOO FACED DAMN GIrl!
17 flakonów zapachu ILLICIT JIMMY CHOO od perfumerii Sephora
12 produktów FRESH Rose Deep Hydration Facial Toner
3 prostownice do włosów GHD PlAtINUM+® z kolekcji PINK
15 flakonów najnowszego zapachu TOUS Your Moments (50 ml)
3 szwajcarskie zegarki CLAUDE BERNARD dostępne w butikach SWISS i na swiss.com.pl
10 zestawów profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji włosów marki KEVIN.MURPHY
5 bonów o wartości 500 zł na buty marki CA RINII do zrealizowania w sklepie internetowym: www.carinii.com.pl
8 eleganckich torebek marki OCHNIK
9 sztuk wysoce aktywnego serum KLAPP COSMETICS
15 zestawów suplementu diety MERZ SPEZIAL DRAGEES
2 zestawy kosmetyków szwajcarskiej marki SELVERT THERMAL.
2 trzydniowe pobyty dla dwóch osób w urokliwym KO RMO RAN WELLNESS MEDICAl SPA w nadbałtyckich Rowach.
W pakiecie: dwa noclegi, śniadania i obiadokolacje oraz zabieg pielęgnacyjne dla każdej osoby i dostęp do strefy wellness.
Vouchery są ważne do końca kwietnia 2020 roku i nie obejmują okresów świątecznych oraz tzw. długich weekendów
14 flakonów nowego zapachu La Vie Est Belle En Rose LANCÔME
10 zegarków Elixa Finesse APArt
10 zestawów produktów do makijażu ust Pure Color Envy Rebellious Rose Collection ESTÉE LAUDER
5 flakonów koloru różowego złota M. MICAllEF ANANDA DOlCE.
6 zestawów przepięknej biżuterii z kolekcji Kwiaty Nocy z motywem romantycznej malwy W.KRUK
12 flakonów najnowszego zapachu ISSEY MIYAKE L’EAU D’ISSEY ROSE & ROSE
1 bon wakacyjny o wartości 12 000 zł* od Biura Podróży ITAKA ważny do 30 kwietnia 2020 r. Kierunek Malediwy.
3 zestawy pielęgnacyjne Sensi Science Dr Irena Eris
3 zestawy kosmetyków do makijażu Giorgio Armani (Makijaż z okładki)

Aneks nr 23 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 11.10.2019 r. do 11.10.2019 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 11/2019 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie
8 kart podarunkowych SWISS WATCH CARD o wartości 1000 zł do wykorzystania w jednym z ponad 100 butików SWISS, www.swiss.com.pl
9 zestawów kosmetyków do pielęgnacji włosów SEBORADIN
9 bonów o wartości 500 zł na zakupy w salonach stacjonarnych by Insomnia oraz w sklepie online: www.byinsomnia.com. Termin realizacji bonów do 31.01.2020 r.
5 zestawów biżuterii srebrnej (kolczyki i naszyjnik) z zegarkiem Elixa od firmy APART
6 torebek z jesiennej kolekcji Wittchen
2 dwudniowe pobyty dla dwóch osób w luksusowym hotelu PAŁAC ALEXANDRINUM**** zlokalizowanym tylko 13 km od Warszawy. Na gości czeka 12-hektarowy park, strefa aqua z basenem, jacuzzi i sauną,
SPA Alexandrinum, które zostało uznane za najlepsze spa w 2016 i 2017 roku, wyśmienita restauracja Tremo serwująca dania kuchni regionalnej z elementami kuchni świata, strefa relaksu z bilardem i piłkarzykami oraz klub nocny.
Nagroda obejmuje: noclegi w komfortowych pokojach z widokiem na zabytkowy park, wyśmienitą obiadokolację, pakiet ekskluzywnych zabiegów w SPA Alexandrinum, w którym zabiegi wykonywane są wyłącznie z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków Aromatherapy Associates.
Wartość zaproszenia 2250 zł brutto
3 zestawy do makijaż Dr Irena Eris (Makijaż z okładki)

Aneks nr 24 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 12.11.2019 r. do 11.12.2019 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 12/2019 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie
2 POBYTY 3-dniowe dla 2 osób w Grand Hotelu**** Stamary w Zakopanem.
Nagroda obejmuje 2 noclegi w komfortowym pokoju 2–osobowym premium, śniadania w formie bufetu, bezpłatny wstęp do strefy wellness & spa, voucher kwotowy
do wykorzystania w spa, niespodziankę od hotelu. Wartość zaproszenia 2000 zł brutto
1 urządzenie wielofunkcyjne Thermomix® TM6 – najnowszy model, łączący w sobie 20 funkcji różnych sprzętów kuchennych. Teraz ma także tryby pracy, takie jak sous-vide, wolne
gotowanie, fermentowanie czy możliwość przyrządzania potraw nawet w 160oC. Zintegrowana z urządzeniem platforma Cookidoo® zawierająca ponad 40 tysięcy przepisów, pozwala w kilka chwil
znaleźć ulubione danie, zaplanować menu na cały tydzień, obliczyć wartość kaloryczną i sporządzić listę zakupów. A dzięki gotowaniu z ustawieniami i wskazówkom wyświetlanym na dużym
ekranie przyrządzenie najbardziej wykwintnego dania będzie proste jak nigdy wcześniej. W komplecie torba do transportu TM6. Wartość nagrody 5594 zł brutto.
5 eleganckich zegarków Tommy Hilfiger
5 zestawów Abercrombie & Fitch duo zapachowe z nowej linii AUTHENTIC.
10 systemów pielęgnacyjnych Skinvigorate Sonic™ Szczoteczka Soniczna, Masa żer do Twarzy i Oczyszczające Mleczko 4 w 1 Age Minimize 3D™ TimeWise®! Kompletne zestawy oczyszczające Mary Kay,
dzięki którym skóra będzie odświeżona i pełna blasku! Szczoteczka do Twarzy w połączeniu z Mleczkiem Oczyszczającym zagwarantuje doskonałą czystość, a Masa żer do Twarzy rozluźni napięcie mięśni.
2 stylowe torebki Glamour marki CHOLEWIŃSKI. Wykonane z najwyższej jakości skór. Do wyboru mała (1) lub średnia (2).
3 zestawy do makijażu Lancôme (Makijaż z okładki)

Aneks nr 25 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 12.12.2019 r. do 15.01.2020 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 1/2020 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie.
5 kompletów srebrnej biżuterii Apart
9 kuponów o wartości 500 zł na buty marki Carinii do zrealizowania w sklepie internetowym www.carinii.com.pl
4 zegarki (2damskie i 2męskie) marki Arizon od Apart
18 torebek Ochnik, wykonanych z ekologicznej skóry z wężowym motywem
3 zestawy do pielęgnacji twarzy Thalgo
9 voucherów o wartości 500 zł do wykorzystania w regularnych salonach Change Lingerie i online do 30.04.2020 r.
1 voucher na weekend w spa dla dwóch osób do wykorzystania w wybranym luksusowym Hotelu SPA DR Irena Eris
3 zestawy do makijażu marki Smashbox

Aneks nr 26 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 16.01.2020 r. do 12.02.2020 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 2/2020 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie.
33 x nazyjniki z kolekcji walentynkowej BeLoved YES
5 x Sauvage Parfum 50 ml
7 x zapach Idôle marki Lancôme
6 x perfumy W.Kruk Black
5 x Guerlain Abeille Royale Night Cream
2 x woda perfumowana Black Phantom Kilian
20 x zestaw Aloesove
15 x C-VIT Radiance Mleczko do ciała
10 x zestaw produktów do pielęgnacji Garnier
10 x zestaw pomadek Les Macarons oraz Les Chocolats
2x zestaw kosmetyków Veoli Botanica
10 x zestaw kosmetyków do makijażu od Eveline Cosmetics
15 x zestaw kosmetyków Ziaja jeju
12 x Nioxin Density Defend
20 x zestaw KeraSys Perfume i KeraSys Homme
11 x Shiseido Sports Invisible Protective Mist SPF 50+
10 x Everlasting Youth Fluid Clarins
7 x woda perfumowana Eternity for Men Calvin Klein
6 x zestaw marki Fresh,
6 x Shiseido Men Total Revitalizer Light Fluid
6 x woda perfumowana Narciso Rodriguez Pure Musc
10 x żelowy rozświetlacz do ciała Body Lava Fenty Beauty by Rihanna
2 x seria Authority marki Dr Irena Eris
8 x zestaw pomadek: odżywcza i koloryzująca L’Occitane
10 x zestaw kosmetyków Westlab
10 x podwójny zestaw masek do twarzy na tkaninie L’biotica
10 x zestaw szybki lifting krem na dzień i na dobranoc oraz nagrodzony Make-up sceniczny Janda
5 x zestaw japońskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Hada Labo Tokyo Body
17 x krem na noc Hyaluron Cellular Filler + Odbudowa Elastyczności
10 x zestaw marki Tołpa
5 x Douglas Collection Sensation’eyes Douglas Collection Sensation’eyes
10 x zestaw Nivelazione MEN
5 x zestaw marki St. Tropez
10 x zestaw produktów z linii Hair Biology Full & Vibrant oraz Cleanse & Reconstruct
9 x zestaw Bielenda
10 x zestaw trzech produktów Oriflame Intensywnie odmładzający krem do rąk SPF 25 NovAge
20 x zestaw Bioliq
10 x zestaw dermokosmetyków Iwostin Purritin
10 x zestaw kosmetyków do pielęgnacji twarzy Soraya Plante
10 x zestaw ekologicznych kosmetyków Klorane Anti-Pollution
7 x kuracja odmładzająca Lift4Skin Active Glycol by Oceanic
10 x zestaw dermokosmetyków Dermedic Melumin

Aneks nr 27 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 13.02.2020 r. do 11.03.2020 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 3/2020 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 x zestaw kosmetyków do makijażu Lancôme (Makijaz z okładki), wygrywają 3 osoby
2 x zegarek Tomm y Hilfiger, dostępne w salonach SWISS i na swiss.com.pl, wygrywają 2 osoby
10 x zestaw do makijazu Dr Irena Eris, wygrywa 10 osób
9 x zestaw dermokosmetyków przeciwzmarszczkowych Regenist oraz nawilżających Hydrain3 Hialuro marki Dermedic, wygrywa 9 osób
2 x zegarek Bergstern, wygrywają 2 osoby
5 x komplet biżuterii Apart, wygrywa 5 osób
8 x plecak Wittchen, wygrywa 8 osób
8 x torebka Wittchen, wygrywa 8 osób
5 x woda perfumowana Scandal Jean Paul Gaulter, wygrywa 5 osób

Aneks nr 28 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 11.03.2020 r. do 15.04.2020 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 4/2020 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 zestawy do makijażu dr Irena Eris (Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
2 trzydniowe pobyty dla 2 osób, o wartości 2250 zł brutto, w HOTEL AQAURIUS SPA***** w Kołobrzegu.
Każdy voucher obejmuje noclegi, śniadania i obiadokolacje oraz zabiegi Selvert Thermal. Termin realizacji do 20.12.2020 roku (z wyłączeniem weekendów okolicznościowych, świąt i wakacji), wygrywają 2 osoby
3 zestawy kosmetyków szwajcarskiej marki SELVERT THERMAL, wygrywają 3 osoby
8 podwójnych zestawów produktów do pielęgnacji włosów cienkich i delikatnych NIOXIN. NIOXIN Density Defend – delikatna pianka oraz Maska Deep Protect Density, wygrywa 8 osób
8 damskich torebek typu worek marki OCHNIK. Model wykonany z wysokogatunkowej skóry naturalnej z efektowną plecionką, wygrywa 8 osób
3 zegarki Boss, wygrywają 3 osoby
9 bonów o wartości 500 zł na zakupy w salonach stacjonarnych BY INSOMNIA oraz w sklepie online: www.byinsomnia.com Termin realizacji bonów do 31.07.2020 r., wygrywa 9 osób

Aneks nr 29 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 16.04.2020 r. do 14.05.2020 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 5/2020 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
30 x zestaw AVÈNE: WODA TERMALNA HAPPY 30 300 ML + A-OXITIVE, KREM POD OCZY 15 ML+ HYDRANCE AQUA ŻEL – NAWILŻAJĄCY KREM – ŻEL 50 ML, wygrywa 30 osób
1 x voucher o wartości 3000 zł, na weekendowy relaks dla dwóch osób do wykorzystania w wybranym luksusowym HOTELU SPA DR IRENA ERIS. Voucher obejmuje 2 noclegi, kwotę 500 zł do wykorzystania w hotelowych restauracjach w trakcie pobytu oraz chwile wytchnienia w Centrum SPA z basenami, kompleksem saun i jacuzzi, termin realizacji do 15 grudnia 2020 r., wygrywa 1 osoba
10 x zestaw do pielęgnacji twarzy Dr Irena Eris Lumissima, wygrywa 10 osób
10 x zaproszenia do Kosmetycznych Instytutów i Salonów Beauty Partner Dr Irena Eris (o wartości 250 zł każdy), wygrywa 10 osób
2 x pobyt trzydniowy o wartości 2250 zł dla 2 osób w GRAND HOTELU**** STAMARY W ZAKOPANEM. Nagroda obejmuje: 2 noclegi w komfortowym pokoju 2–osobowym premium, śniadania w formie bufetu, bezpłatny wstęp do strefy wellness & spa, voucher kwotowy do wykorzystania w spa, niespodziankę od hotelu. Termin realizacji do 15 grudnia 2020 r., wygrywają 2 osoby
8 x zestaw do makijażu NÉO MAKE UP, wygrywa 8 osób
8 x zestaw do manikiuru hybrydowego SMART SET EXCLUSIVE od NeoNail. W każdym komplecie lampa LED 36/48 oraz lakiery hybrydowe: French Perfect Milk, Shiny Rose, Thailand Beauty, Sexy Red i Independent Woman oraz Hard Base i Hard Top, wygrywa 8 osób
2 x zegarek TOMMY HILFIGER, wygrywają 2 osoby
5 x woda perfumowana ELIE SAAB LE PARFUM ESSENTIEL (50 ml), wygrywa 5 osób
7 x karta podarunkowa GOSHICO o wartości 600 zł do wykorzystania w sklepie online: www.goshico.com w terminie do 30 czerwca 2020 r., wygrywa 7 osób

Aneks nr 30 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 14.05.2020 r. do 15.06.2020 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 6/2020 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3x zestaw do makijażu Lancome (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
9x zestaw kosmetyków pielęgnacyjnych do włosów i ciała SEBORADIN. W zestawie NOWOŚĆ! produkty, które oprócz właściwości pielęgnacyjnych wykazują dodatkowe działanie antybakteryjne oraz antymikrobowe, dzięki zawartości alkoholu etylowego oraz naturalnych ekstraktów roślinnych, wygrywa 9 osób
9x zestaw naturalnych wegańskich kosmetyków do pielęgnacji skóry D’ALCHÈMY (w każdym: krem pod oczy, balsam i preparat do dekoltu), wygrywa 9 osób
5x komplet srebrny z cyrkoniami marki APART, wygrywa 5 osób
2x zegarek Bergstern marki APART, wygrywają 2 osoby
6x podwójny zestaw do makijażu DR IRENA ERIS. Róż do policzków wzbogacony o witaminę E, cenny składnik odżywczy i antyoksydacyjny, maskara wydłużająca rzęsy, błyszczyk nawilżający i odżywiający usta oraz paleta intensywnie napigmentowanych cieni do powiek, wygrywa 6 osób.

Aneks nr 31 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia od 16.06.2020 r. do 13.07.2020 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 7/2020 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
1 x THERMOMIX® TM6 Wszechstronne urządzenie Thermomix® TM6 posiada 20 funkcji wraz z książką Pyszne historie, o wartości 5714 zl brutto, wygrywa 1 osoba
3x zestaw do makijażu Smashbox (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
5 x flakony perfum MARY KAY dla niej Love Fearlessly i dla niego High Intensity Ocean, wygrywa 5 osób
5 x kosmetyki do makijażu MARY KAY, tusz do rzęs Lash Intensity™, żelowa szminka Semi-Shine Red Smolder, szylkretowa paleta Perfect™, zestaw opalizujących pudrów brązujących oraz eyeliner we flamastrze, wygrywa 5 osób
5 x komplet biżuterii z cyrkoniami marki APART, wygrywa 5 osób
2 x zegarki Elixa Finesse, wygrywają 2 osoby
4 x torebki marki CHOLEWIŃSKI, wygrywają 4 osoby

Aneks nr 32 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 14.07.2020 r. do 12.08.2020 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 8/2020 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
9 x bon o wartości 500 zł na zakupy w salonach stacjonarnych BY INSOMNIA oraz w sklepie online: www.byinsomnia.com, wygrywa 9 osób
6 x podwójnych zestawów kosmetyków BIELENDA z linii Vegan Muesli, wygrywa 6 osób
5 x komplet srebrnej biżuterii z motywem drzewa oraz 3 x zegarek Bergstern od marki Apart, wygrywa 8 osób
4 x torebka OCHNIK wykonane z wysokogatunkowej skóry naturalnej oraz 2 x komplet funkcjonalnych walizek OCHNIK, wygrywa 6 osób
6 x zapach euphoria blush marki CALVIN KLEIN, wygrywa 6 osób
3 x zestaw kosmetyków do makijażu Giorgio Armani, wygrają 3 osoby

Aneks nr 33 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 13.08.2020 r. do 12.09.2020 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 9/2020 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 x zestaw kosmetyków do makijażu Smashbox, wygrają 3 osoby

Aneks nr 34 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 13.09.2020 r. do 12.10.2020 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 10/2020 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 x zestaw kosmetyków do makijażu L’Oréal Paris, wygrają 3 osoby
14 x flakon nowego zapachu La Vie Est Belle Intensément LANCÔME, wygrywa 14 osób
10 x zegarek Elixa Finesse od firmy Apart, wygrywa 10 osób
30 x flakon zapachu Here To Stay Naomi Campbell, wygrywa 30 osób
13 x sztuk serum Elizabeth Arden, wygrywa 13 osób
1 x zestaw* biżuterii ręcznie malowanej emalią, wykonanej z różowego złota, z kolekcji Kwiaty Nocy W.KRUK, wartość 2398 zł brutto, wygrywa 1 osoba
14 x flakon Zadig & Volt aire This is Love, wygrywa 14 osób
7 x torebka WITTCHEN z kolekcji Young, wygrywa 7 osób
3 x flakon Creed Spring Flower, wygrywają 3 osoby
11 x zestaw Purlés Derma Solution, wygrywa 11 osób
7 x karta podarunkowych GOSHICO o wartości 600 zł do wykorzystania w sklepie online: www.goshico.com w terminie do 15 grudnia 2020 r., wygrywa 7 osób
5 x karta podarunkowych FUERZA o wartości 500 zł na zakupy biżuterii z kolekcji CUER O w sklepie online www.fuerza.pl, wygrywa 5 osób
9 x zestaw kosmetyków Dr Irena Eris Tokyo Lift, wygrywa 9 osób
1 x voucher na weekendowy relaks dla dwóch osób do wykorzystania w wybranym luksusowym HOTELU SPA DR IRENA ERIS . Voucher obejmuje 2 noclegi, kwotę 500 zł do wykorzystania w hotelowych restauracjach w trakcie pobytu oraz chwile wytchnienia
w Centrum SPA z basenami, kompleksem saun i jacuzzi, wartość 3500 zł brutto, wygrywa 1 osoba
4 x torebka marki Cholewiński, wygrywają 4 osoby
10 x podwójny zestaw hipoalergicznych i wegańskich kosmetyków AA Super Fruits & Herbs, wygrywa 10 osób
10 x zestaw profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji włosów marki KEVIN.MURPHY, wygrywa 10 osób
6 x podwójny zestaw do pielęgnacji ciała BIELENDA z linii Exotic Paradise, wygrywa 6 osób
10 x flakon zapachu T-mat; marki Masaki Paris, wygrywa 10 osób
15 x podwójny zestawów EVELINE COSMETICS, wygrywa 15 osób
2 x zestawy kosmetyków szwajcarskiej marki SELVERT THERMAL, wygrywają 2 osoby
5 x bon o wartości 500 zł na zakupy w salonach stacjonarnych BY INSOMNIA oraz w sklepie online: www.byinsomnia.com, wygrywa 5 osób
6 x zestaw dermokosmetyków Dermedic Angio, wygrywa 6 osób
2 x komplet walizek marki OCHNIK, wygrywają 2 osoby
11 x pakiet kosmetyków rozświetlających i wygładzających skórę: Hydrożelowe Ultranawilżające Płatki pod Oczy + Zestaw do Mikrodermabrazji TimeWise® MARY KAY, wygrywa 11 osób

Aneks nr 35 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 13.10.2020 r. do 11.11.2020 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 11/2020 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 x kosmetyki do makijażu marki Lancôme (Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
6 x złoty naszyjnik z cyrkoniami z kolekcji Colors of Life APART, wygrywa 6 osób
1 x zegarek Elixa Beauty APART, wygrywa 1 osoba
9 x karta podarunkowa WOJAS o wartości 500 zł do wykorzystania na zakupy w salonach firmowych marki Wojas w całej Polsce. Ważne 12 miesięcy od dnia aktywacji, nie dotyczą sklepu online. Regulamin Karty Podarunkowej Wojas dostępny na www.wojas.pl, wygrywa 9 osób
10 x zestaw do makijażu NÉO MAKE UP, wygrywa 10 osób
14 x torebka z kolekcji WITTCHEN, wygrywa 14 osób
5 x zaproszenie o wartości 800 zł do KLINIKI STRZAŁKOWSKI w Warszawie na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, wygrywa 5 osób

Aneks nr 36 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 12.11.2020 r. do 14.12.2020 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 12/2020 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 x kosmetyki do makijażu marki Lancôme (Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
1 x THERMOMIX® TM6, wartość 5615 zł brutto, wygrywa 1 osoba
9 x zestaw Yvette VILLA ITALIA. W każdym: 6 filiżanek do herbaty ze spodkiem, cukiernica oraz mlecznik, wygrywa 9 osób
8 x zestaw luksusowych kosmetyków do makijażu DR IRENA ERIS, wygrywa 8 osób
9 x bon o wartości 500 zł na zakupy w salonach stacjonarnych BY INSOMNIA oraz w sklepie online: www.byinsomnia.com, wygrywa 9 osób
5 x damska torebka marki Cholewiński, wygrywa 5 osób
3 x Karta Podarunkowa o wartości 1500 zł na dowolne zabiegi oferowane w Good Time Day Spa Instytutu Neokosmetologii w Łodzi. Termin realizacji voucherów do 30.06.2021 r. Szczegóły: www.goodtimedayspa.pl, wygrywają 3 osoby

Aneks nr 37 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 11.12.2020 r. do 11.01.2021 r
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 1/2021 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 x kosmetyki do makijażu marki Smashbox (Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
7 x zestaw z linii Institute Solutions Y-Lifting DR IRENA ERIS. Serum modelujące twarz, policzki, szyję oraz remodelujący – naprawczy krem na noc i liftingujące serum pod oczy, wygrywa 7 osób
6 x podwójny zestawów profesjonalnych kosmetyków do makijażu AFFECT, wygrywa 6 osób
9 x złoty naszyjnik od APART, wygrywa 9 osób
10 x damska torebka ze skóry naturalnej od OCHNIK, wygrywa 10 osób
1 x zestaw 6 filiżanek herbacianych ROSENTHAL MEETS VERSACE „Medusa Rhapsody” o wartości 5210 zł, wygrywa 1 osoba

Aneks nr 38 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 12.01.2021 r. do 10.02.2021 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 2/2021 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:

4 x komplet biżuterii z kolekcji Vintage Rose YES o wartości 2060 zł brutto – zawieszka z różowego złota z morganitem i diamentami Vintage Rose oraz łańcuszek z różowego złota, wygrywają 4 osoby
3 x zestaw gama Chronologiste od Kérastase, wygrywają 3 osoby
1 x zestaw Pure Story by dr Rymsza, wygrywa 1 osoba
18 x odżywczy krem przeciwstarzeniowy Sesderma Samay, wygrywa 18 osób
10 x Lirene Jestem Eco – seria kosmetyków wegańskich, wygrywa 10 osób
11 x zestaw 4organic. Naturalne, wegańskie kosmetyki dla mężczyzn, wygrywa 11 osób
10 x krem Rénergie Yeux Multi-Lift Ultra Lancôme, wygrywa 10 osób
4 x serum do twarzy Capture Total Super Potent Serum Dior, wygrywają 4 osoby
3 x Shiseido Vital Perfection Proaktywna linia pielęgnacyjna, wygrywają 3 osoby
7 x zapach My Way Giorgio Armani, wygrywa 7 osób
2 x krem pod oczy The Eye Concentrate La Mer, wygrywają 2 osoby
2 x zapach Dolce & Gabbana The One For Men Intense, wygrywają 2 osoby
13 x upiększające mleczko do makijażu Milky Boost Clarins, wygrywa 13 osób
9 x płynna maseczka Pure HA, wygrywa 9 osób
5 x odżywczy molekularny krem na dzień Allies of Skin, wygrywa 5 osób
8 x zestaw dermokosmetyków Dermedic Norma, wygrywa 8 osób
10 x zestaw antyalergicznych kosmetyków do makijażu marki AA Wings of Color, wygrywa 10 osób
2 x seria Oleiq., na którą składa się 9 hydrolatów i 9 olejów roślinnych, wygrywają 2 osoby
5 x zestaw kosmtyków Samarité, wygrywa 5 osób
30 x hialusferyczny wypełniacz zmarszczek Janda, wygrywa 30 osób
9 x zestaw do pielęgnacji włosów. Doskonałe naturalne szampony, odżywki, maski beBIO by Ewa Chodakowska, wygrywa 9 osób
1 x zestaw organicznych kosmetyków Lavido, wygrywa 1 osoba
12 x zestaw zestaw kosmetyków Bielenda Eco Nature, wygrywa 12 osób
2 x zestaw olejków Plant Laboratories, wygrywają 2 osoby
10 x zestawów kosmetyków marki Regenerum, wygrywa 10 osób
10 x zestaw naturalnych kosmetyków do twarzy, ciała i włosów Eveline z serii Egyptian Miracle, wygrywa 10 osób
10 x zestaw dermokosmetyków Bioliq 65+ oraz intensywne serum nawilżające z mikroalgami, wygrywa 10 osób
10 x zestaw odżywek do paznokci SOS After Hybrid marki Joko, wygrywa 10 osób
10 x Yoskine Glass Look, Lifting Serum with Glam Base, wygrywa 10 osób
10 x zestaw Herbs Linia do pielęgnacji dłoni i stóp oparta na naturalnych olejach roślinnych: konopnym i szafranowym, wygrywa 10 osób
10 x zestaw nowości Floslek – wegańska pielęgnacja twarzy i ciała odżywia, regeneruje, nawilża i koi, wygrywa 10 osób
10 x zestaw kosmetyków Emolium Pure, wygrywa 10 osób
5 x zestaw kosmetyków Nivea, w tym nagrodzony Krem Q10 Power + Ekstra odżywienie, wygrywa 5 osób
10 x zestaw marki tołpa, kosmetyki dla mężczyzn tołpa dermo barber do pielęgnacji twarzy z zarostem, wygrywa 10 osób
8 x zestaw wegańskich kosmetyków antybakteryjnych Clean and Calm Veoli Botanica, wygrywa 8 osób
10 x duet: szampon i odżywka z olejem konopnym Manaya, wygrywa 10 osób
11 x zestaw L’Oréal Paris Revitalift Laser X3 Krem na dzień SPF 20 i 7-dniowa kuracja w ampułkach z kwasem glikolowym stworzona do cery dojrzałej, wygrywa 11 osób
3 x zestawy Douglas Home Spa Mystery of Hammam, wygrywają 3 osoby
15 x zestaw Baltic Home Spa fit Ziaja, wygrywa 15 osób
15 x Natura Siberica Men Naturalna pielęgnacja twarzy z dzikiej Syberii dla prawdziwych mężczyzn, wygrywa 15 osób
10 x zestaw szamponów i odżywek Head & Shoulders, wygrywa 10 osób
6 x zestaw kosmetyków Dermika Clean & More, wygrywa 6 osób

Aneks nr 39 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 11.02.2021 r. do 10.03.2021 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 3/2021 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 x kosmetyki do makijażu marki Giorgio Armani (Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
6 x podwójny zestaw profesjonalnych kosmetyków do makijażu AFFECT, wygrywa 6 osób
5 x zaproszenie o wartości 800 zł do Kliniki Strzałkowski w Warszawie na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, wygrywa 5 osób
6 x złoty naszyjnik Apart, wygrywa 6 osób
3 x zegarek ELIXA FINESSE, wygrywają 3 osoby
6 x zestaw do pielęgnacji DR IRENA ERIS CIRCALOGY, wygrywa 6 osób
7 x karta podarunkowa GOSHICO o wartości 600 zł do wykorzystania w sklepie online www.goshico.com w terminie do 30 kwietnia 2021 r., wygrywa 7 osób

Aneks nr 40 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 11 marca do 12 kwietnia 2021 r
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 4/2021 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 zestawy do makijażu marki Giorgio Armani (Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
8 torebek z linii Signature z najnowszej kolekcji wiosna–lato WITTCHEN, wygrywa 8 osób
10 zestawów do makijażu MARY KAY tusz do rzęs Lash Intensity™, tusz zagęszczający brwi Brunette, konturówka do oczu Black, nawilżający ultrabłyszczyk Unlimited™ Unique Mauve oraz woda perfumowana Thinking of Love™, wygrywa 10 osób
5 par kolczyków z bursztynem oraz 3 zegarki Elixa Beauty marki APART, wygrywa 8 osób
9 bonów o wartości 500 zł na zakupy w salonach stacjonarnych BY INSOMNIA oraz w sklepie online: www.byinsomnia.com Termin realizacji bonów do 31.07.2021 r., wygrywa 9 osób
10 zestawów naturalnych kosmetyków do pielęgnacji skóry D’ALCHÉMY, wygrywa 10 osób

Aneks nr 41 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 13 kwietnia do 10 maja 2021 r
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 5/2021 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 zestawy do makijażu marki YVES SAINT LAURENT (Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
1 zaproszenie* o wartości 3500 zł brutto, na weekendowy relaks dla dwóch osób do wykorzystania w wybranym luksusowym HOTELU SPA DR IRENA ERIS. Voucher obejmuje 2 noclegi, kwotę 500 zł do wykorzystania w hotelowych restauracjach w trakcie pobytu oraz chwile wytchnienia w Centrum SPA z basenami, kompleksem saun i jacuzzi. Termin realizacji do 30.03.2022 r., wygrywa 1 osoba
5 zaproszeń na innowacyjne zabiegi do Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris i salonów Dr Irena Eris Beauty Partner (o wartości 300 zł każdy), wygrywa 5 osób
10 zestawów kosmetyków do pielęgnacji Dr Irena Eris Circalogy, wygrywa 10 osób
6 eleganckich smartfonów myPhone Now eSIM, wygrywa 6 osób
3 Karty Podarunkowe o wartości 1500 zł na dowolne zabiegi oferowane w Good Time Day Spa Instytutu Neokosmetologii w Łodzi. Termin realizacji voucherów do 30.11.2021 r., wygrywają 3 osoby
20 eleganckich torebek marki OCHNIK ze skóry ekologicznej, wygrywa 20 osób
10 flakonów I Want Choo JIMMY CHOO, wygrywa 10 osób
10 flakonów Abercrombie & Fitch Authentic Night, wygrywa 10 osób
5 zestawów złotej biżuterii z kolekcji KOLORY od marki APART, wygrywa 5 osób
9 zestawów z linii Institute Solutions Y-Lifting DR IRENA ERIS, wygrywa 9 osób

Aneks nr 42 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 11.05.2021 r. do 14.06.2021 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 6/2021 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 zestawy do makijażu marki PAT McGRATH LABS (Makijaż z okładki), wygrywają 2 osoby
24 wyjątkowe torby NŌBO ze specjalnej kolekcji OUTER SPACE Spring Summer 2021, wygrywają 24 osoby
9 voucherów o wartości 500 zł na ubrania marki NAOKO. Do zrealizowania w sklepie online naoko-store.pl w terminie do 31.08.2021 r., wygrywa 9 osób
5 eleganckich zegarków Elixa Beauty od firmy APART, wygrywa 5 osób
11 zestawów wód perfumowanych BESPOKE LONDON dla niej i dla niego, wygrywa 11 osób
8 zestawów kosmetyków do makijażu DR IRENA ERIS, wygrywa 8 osób

Aneks nr 43 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 15.06.2021 r. do 12.07.2021 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 7/2021 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 zestawy do makijażu marki GIORGIO ARMANI (Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
9 zestawów kosmetyków marki Prouvé, wygrywa 9 osób
1 zestaw o wartości 7210 zł brutto, wielofunkcyjne urządzenie Thermomix® TM6 oraz stacja gotująca Thermomix Friend®, wygrywa 1 osoba
3 złote naszyjniki z kolekcji Kolory, wygrywają 3 osoby
4 złote kolczyki wiszące marki APART, wygrywają 4 osoby
8 eleganckich damskich torebek OCHNIK, wygrywa 8 osób
9 bonów o wartości 500 zł na zakupy w salonach stacjonarnych BY INSOMNIA oraz w sklepie online: www.byinsomnia.com Termin realizacji bonów do 30.10.2021 r., wygrywa 9 osób

Aneks nr 44 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 13.07.2021 r. do 9.08.2021 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 8/2021 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 zestawy do makijażu marki DOUGLAS (Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
10 zestawów do pielęgnacji CLINIC WAY DR IRENA ERIS, wygrywa 10 osób
3 karty podarunkowe o wartości 1500 zł na dowolne zabiegi oferowane w Good Time Day Spa Instytutu Neokosmetologii w Łodzi. Termin realizacji voucherów do 20.12.2021 r., wygrywają 3 osoby
2 damskie zegarki Bergstern Brilliance, wygrywają 2 osoby
3 bransoletki ze złota z agatami i diamentem z kolekcji Kolory APART, wygrywają 3 osoby
10 flakonów wody perfumowanej SHISEIDO GINZA (50 ml), wygrywa 10 osób
8 zestawów kosmetyków do makijażu MARY KAY, wygrywa 8 osób

Aneks nr 45 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 10.08.2021 r. do 13.09.2021 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 9/2021 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 zestawy do makijażu marki DR IRENA ERIS (Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
9 zestawów kosmetykow z najnowszej linii Bielenda Złote Ceramidy, wygrywa 9 osób
6 skórzanych torebek typu shopper OCHNIK., wygrywają 6 osób
6 walizek w rozmiarze 19”, wygrywa 6 osób
15 zestawów biżuterii z kolekcji Love Love marki APART, wygrywa 15 osób
9 zestawów EVELINE COSMETICS wygrywa 9 osób
15 flakonów Jardin Boheme Épisode Romantique, wygrywa 15 osób

Aneks nr 46 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 14.09.2021 r. do 11.10.2021 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 10/2021 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
1 bon wakacyjny o wartości 12 000 zł* od Biura Podróży ITAKA, ważny do 30 kwietnia 2023 r. Wielki błękit, czyli rajskie wakacje na Malediwach, wygrywa 1 osoba
11 flakonów kultowego zapachu szczęścia marki Lancôme – woda perfumowana La Vie Est Belle, wygrywa 11 osób
4 komplety z autorskiej kolekcji Preludium W.KRUK pokrytej szlachetnym różowym złotem, inspirowanej motywem barwnego kolibra, wygrywają 4 osoby
12 flakonów zapachu Issey Miyake – L’eau d’Issey ROSE & ROSE, wygrywa 12 osób
3 flakony Creed Spring Flower, wygrywają 3 osoby
10 podwójnych zestawów do makijażu marki ZOEVA od perfumerii SEPHORA, wygrywa 10 osób
4 karty podarunkowe GOSHICO o wartości 600 zł do wykorzystania w sklepie online: www.goshico.com w terminie do 15 grudnia 2021 r., wygrywają 4 osoby
10 zegarków Elixa Finesse od marki Apart, wygrywa 10 osób
5 bonów o wartości 500 zł na zakupy w salonach stacjonarnych BY INSOMNIA oraz w sklepie online: www.byinsomnia.com Termin realizacji bonów do 15.12.2021 r., wygrywa 5 osób
2 zestawy kosmetyków szwajcarskiej marki SELVERT THERMAL, wygrywają 2 osoby
11 pakietów wyjątkowych kosmetyków rozświetlających i wygładzających skórę: Hydrożelowe ultranawilżające płatki pod oczy + Zestaw do mikrodermabrazji TimeWise® MARY KAY, wygrywa 11 osób
10 zestawów Cleansing Breeze AMVI Cosmetics, wygrywa 10 osób
3 kamery samochodowe Mio MiVue 818, wygrywają 3 osoby
1 urządzenie* Thermomix® TM6 o wartości 5554 zł, wygrywa 1 osoba
10 zestawów do pielęgnacji twarzy BIELENDA z soczyście owocowej linii kosmetyków Eco Sorbet, wygrywa 10 osób
6 flakonów zapachu Scent of Liu Jo EDT, wygrywa 6 osób
8 zestawów kosmetyków regulujących dobowy rytm skóry Dr Irena Eris Circalogy, wygrywa 8 osób
1 voucher* o wartości 3500 zł brutto, na weekendowy relaks dla dwóch osób do wykorzystania w wybranym luksusowym HOTELU SPA DR IRENA ERIS. Voucher obejmuje 2 noclegi ze śniadaniem, kwotę 500 zł do wykorzystania w hotelowych restauracjach w trakcie pobytu oraz chwile wytchnienia w Centrum SPA z basenami, kompleksem saun i jacuzzi, wygrywa 1 osoba
8 skórzanych minitorebek WITTCHEN, wygrywa 8 osób
2 komplety walizek OCHNIK, wygrywają 2 osoby
10 zestawów profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji włosów KEVIN.MURPHY, wygrywa 10 osób
3 zestawy kosmetyków do makijażu GIORGIO ARMANI, wygrywają 3 osoby

Aneks nr 47 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 12.10.2021 r. do 9.11.2021 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 11/2021 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 zestawy kosmetyków do makijażu YVES SAINT LAURENT, wygrywają 3 osoby
9 zestawów do pielęgnacji ciała, skóry głowy i włosów SEBORADIN, wygrywa 9 osób
10 zestawów kosmetyków z linii NIVEA Hydra Skin Effect, wygrywa 10 osób
7 zestawów biżuterii z kolekcji Simple marki APART, wygrywa 7 osób
9 zestawów kosmetyków PROUVÉ, wygrywa 9 osób
7 torebek z najnowszej kolekcji WITTCHEN jesień-zima 2021/2022, wygrywa 7 osób

Aneks nr 48 do Regulaminu Szarad TS w okresie od dnia 10.11.2021 r. do 13.12.2021 r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w TS nr 12/2021 r.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach magazynu w powyższym okresie:
3 zestawy kosmetyków do makijażu GIORGIO ARMANI, wygrywają 3 osoby