Regulamin szarad PANI (obowiązuje od 5.02.2021 r.)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w szaradach publikowanych na łamach czasopisma PANI (zwanej dalej „Szaradą”).
2. Organizatorem Szarady jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Szczegółowe zasady Szarady oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Szarady podane będą na łamach czasopisma „PANI” oraz w kolejnych aneksach do niniejszego Regulaminu.
Osoba biorąca udział w Szaradzie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
4. Udział w Szaradzie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w polskiej sieci operatora telefonii komórkowej. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
a. pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Szarady;
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
5. Wszystkie wiadomości SMS w ramach udziału w Szaradzie Uczestnik wysyła pod numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
6. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady wynosi 3,69 zł z VAT.
7. Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien przesłać zgłoszenie drogą e-mail na adres [email protected].

§ 2
Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Szarady, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Szarady oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej 2 osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Szaradzie

1. Zadaniem Uczestnika Szarady jest:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych lub wykreślanek lub zabaw logicznych
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
2. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Szarady określony będzie w materiałach promocyjnych Szarady do godziny 23:59:59.

§ 4
Wybór Zwycięzcy

1. Spośród Uczestników Szarady Komisja wylosuje Laureatów.
2. Rozwiązanie Szarady będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni po zakończeniu danej Szarady.
3. Laureaci, którym pod nadzorem Komisji, zostaną przyznane nagrody w Szaradzie zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Laureatów w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Laureatem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
4. W przypadku nieodebrania przez Laureata telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wylosowanego przez Komisję Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
5. Szarada jest dostępna pod określonymi numerami SMS Premium wskazanymi przez Organizatora w materiałach promocyjnych Szarady.
6. Jedna osoba może wziąć udział w Szaradzie wiele razy.
7. Jedna osoba (imię, nazwisko i adres, numer telefonu) może wygrać więcej niż 1 nagrodę w Szaradach opublikowanych w danym numerze PANI.
8. Organizator zastrzega sobie, że w szczególnych przypadkach nagrody na materiałach promocyjnych Szarady mogą różnić się pod względem kolorystyki (odcień) od nagród wręczanych Laureatom.

§ 5
Odbiór Nagród

1. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze/potrąci i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym.
2. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Podatek wynosi 10% wartości nagrody powyżej 2000 zł brutto. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie nagród nastąpi wyłącznie po pobraniu/potrąceniu przez Organizatora podatku od Laureata (zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
3. Sposób przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 4 pkt. 3 powyżej. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 powyżej nagrody zostaną wysłane do Laureatów Szarady w terminie do 90 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na adres wskazany przez Laureata podczas rozmowy telefonicznej.
4. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Szarady spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Szarady i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2. Reklamacje związane z przebiegiem Szarady należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej, wraz z dopiskiem „PANI” i uzasadnieniem, najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia czasu trwania Szarady. Reklamacje związane z Szaradą rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Szarada może być prowadzona tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Szarady.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Szarady.
6. Uczestnik Szarady w szczególności nie powinien:
a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Szaradzie;
b. korzystać z Szarady w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
7. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Szarady i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Szarady.
8. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru Szarady.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości tekstowych (SMS-ów) wysyłanych przez Uczestników w celu dokonania zgłoszenia udziału w Szaradzie (jeżeli przyczyna braku skuteczności dostarczenia wiadomości tekstowej SMS jest wynikiem działania operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Uczestnik).
10. Organizator oświadcza, że Szarada nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.
11.Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Szarady będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Szarady, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat.
Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Szaradzie.
12.Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. publikacji na łamach czasopisma danych osobowych Laureata Szarady za zgodą Laureata (art. 6 ust.1 lit. a) RODO)
b. organizacji i przeprowadzenia Szarady (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e. wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
f. w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
13. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie zgody przed jego wniesieniem.
14. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
a. do realizacji praw wynikających z udziału w Szaradzie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat)
b. do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art.6 ust.1 lit. f RODO
15. Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
16. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Organizatorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
g. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
Prawa o których mowa w punkcie 16 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
– w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa; lub
– drogą e-mail na adres [email protected],
– a prawa, o którym mowa w § 1 ust. 8 Regulaminu również poprzez wysłanie przez Uczestnika SMS-a na numer 8065 (wysłanie SMS-a jest bezpłatne)
Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Szaradzie.
17.Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
18. W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania mogą zostać, za jego zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, opublikowane na łamach czasopism współorganizujących Szaradę.
19. Regulamin Szarady jest dostępny dla Uczestników Szarady w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Motorowej 1 oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl.

Aneks nr 1 do Regulaminu Szarad PANI
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 19.12.2017 r. do 22.01.2018 r
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki Dior

Aneks nr 2 do Regulaminu Szarad PANI
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 23.01 r. do 21.02.2018 r
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki Smashbox
„Walentynki w Pani”:
2 skórzane torby CHOLEWIŃSKI idealne na weekendową podróż oraz 2 wytrzymałe walizki z kolekcji CHOLEWIŃSKI Travel
2 trzydniowe pobyty, dla 2 osób w malowniczo położonym, górskim hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference**** w Krynicy-Zdroju (śniadania, obiadokolacje, zabiegi spa preparatami marki Diego Dalla Palma Professional). Wartość pobytu 2000 zł
1 nowoczesne i wielofunkcyjne urządzenie* THERMOMIX® TM5 wraz z książką kucharską Kulinarne ABC i najnowszym dodatkiem Cook-Key®. Do zestawu dołączona dodatkowa książka kucharska „Dobry smak na każdym poziomie” oraz praktyczna torba do transportu. Wartość zestawu 5518 zł
6 biżuterii srebrnej z cyrkoniami od APART
3 zegarki JUST CAVALLI
5 zestawów kosmetyków SELVERT THERMAL z serii +Pure Vitamin C, które przywracają naturalny blask skóry. W każdym zestawie: krem odnawiający, serum odnawiające, krem na okolice oczu oraz wyjątkowa firmowa kosmetyczka.

Aneks nr 3 do Regulaminu Szarad PANI
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 22.02.2018 r do 22.03.2018 r
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki Dior
„Wszystko dla Pań”:
3 komplety biżuterii – złote kolczyki i naszyjnik z cyrkoniami od APART
2 trzydniowe pobyty dla dwóch osób w urokliwym KORMORAN WELLNESS MEDICAL SPA w Rowach, tuż nad Morzem Bałtyckim, w bezpośrednim sąsiedztwie Słowińskiego Parku Narodowego. W pakiecie: dwa noclegi, śniadania i obiadokolacje oraz zabieg pielęgnacyjny dla każdej osoby. Voucher ważny do końca października 2018 r. z wyłączeniem świąt, tzw. długich weekendów oraz okresu 1.07-31.08.2018 r. Wartość pobytu 2000 zł
4 zestawy kosmetyków z linii Icon Time marki DIEGO DALLA PALMA PROFESSIONAL. W każdym znajduje się duet: zagęszczający krem anti-age do twarzy z koloidalnym złotem oraz korekcyjny krem na okolice oczu z rozjaśniającym kompleksem diamentowym
2 eleganckie zegarki LIU:JO

Aneks nr 4 do Regulaminu Szarad PANI
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 23.03.2018 r do 23.04.2018 r
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki Giorgio Armani

Aneks nr 5 do Regulaminu Szarad PANI
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 24.04.2018 r do 22.05.2018 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki Smashbox

Aneks nr 6 do Regulaminu Szarad PANI
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 23.05.2018 r do 21.06.2018 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki Dr Irena Eris

Aneks nr 7 do Regulaminu Szarad PANI
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 22.06.2018 r do 23.07.2018 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki Dior
Wszystko dla pań”:
7 kompletów biżuterii ze srebra z cyrkoniami Apart
1 zestaw od marki Braun (golarka Braun Series 9 oraz urządzenie do depilacji Braun Silk Expert 5 IPL)
4 bony o wartości 1000 zł na zakupy w sklepach stacjonarnych Never Ever
2 zegarki Furla

Aneks nr 8 do Regulaminu Szarad PANI
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 24.07.2018 r do 22.08.2018 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki Smashbox

Aneks nr 9 do Regulaminu Szarad PANI
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 23.08.2018 r do 24.09.2018 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki Dr Irena Eris

Aneks nr 10 do Regulaminu Szarad PANI
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 25.09.2018 r do 22.10.2018 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki Dior

Aneks nr 11 do Regulaminu Szarad PANI
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 23.10.2018 r do 21.11.2018 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki Smashbox

Aneks nr 12 do Regulaminu Szarad PANI
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 22.11.2018 r. do 18.12.2018 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki Dr Irena Eris

Aneks nr 13 do Regulaminu Szarad PANI 1/2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 19.12.2018 r. do 22.01.2019 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki Dior

Aneks nr 14 do Regulaminu Szarad PANI 2/2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 23.01.2019 r. do 21.02.2019 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki RVB LAB THE MAKE UP

Aneks nr 15 do Regulaminu Szarad PANI 3/2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 22 lutego do 21 marca 2019r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki SMASHBOX
5 zegarków Bergstern oraz dwie pary kolczyków od APART
1 Golarka BRAUN SERIES 9 W&D z trymerem pokrytym tytanem oraz z technologią SyncroSonicTM
6 torebek od marki CHOLEWIŃSKI
1 Urządzenie do trwałego usuwania włosków BRAUN SILK-EXPERT 5 IPL z inteligentną technologią SensoAdaptTM
10 zestawów kosmetyków BIELENDA z wyjątkowej linii Botanic Formula do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów

Aneks nr 16 do Regulaminu Szarad PANI 4/2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 22 marca 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy do makijażu marki SMASHBOX
3 zegarki Elixa od APART
5 kompletów srebrnej biżuterii z cyrkoniami od APART
5 zestawów do rzęs od REVITALASH
6 torebek od marki OCHNIK

Aneks nr 17 do Regulaminu Szarad PANI 5/2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 24 kwietnia 2019 r. do 22 maja 2019 r.
„Makijaż z okładki”: 2 zestawy Lancome
2 trzydniowe pobyty w Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka
8 kart podarunkowych Wojas o wartości 500zł
6 podwójnych zestawów kosmetyków do makijażu marki Dr Irena Eris
2 srebrne bransoletki z cyrkoniami od Apart
2 flakony perfum Amouage Portrayal Women z Perfumerii Quality Missala
2 zegarki Boss
4 zestawy Thalgo z linii Exception Marine

Aneks nr 18 do Regulaminu Szarad PANI 6/2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 23 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy Dr Irena Eris
10 srebrnych naszyjników Apart
3 zegarki Bergstern od Apart
8 bonów podarunkowych o wartości 500 zł by Insomnia, na zakupy w salonach stacjonarnych i www.byinsomnia.com
5 torebek Cholewiński

Aneks nr 19 do Regulaminu Szarad PANI 7/2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 19 czerwca 2019 r. do 22 lipca 2019 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy Smashbox
1 zegarek Boss
8 zestawów do pielęgnacji włosów Seboradin
15 zestawów AA Wings of Colour
8 kuponów o wartości 500 zł na buty Carinii, do zrealizowania w sklepie internetowym www.sklep carinii.ccom.pl

Aneks nr 20 do Regulaminu Szarad PANI 8/2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 23 lipca 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy Loreal Paris
6 voucherów o wartości 500 zł do wykorzystania w salonach regularnych Change Lingerie i online w terminie do 31.12.2019 r.
2 trzydniowe pobyty dla dwóch osób w Hotelu Aquarius Spa ***** w Kołobrzegu, każdy o wartości 2000zł
2 zegarki Manferd Cracco
8 bonów podarunkowych o wartości 500zł by Insomnia, na zakupy w salonach stacjonarnych i www.byinsomnia.com. Termin realizacji do 30.11.2019 r.

Aneks nr 21 do Regulaminu Szarad PANI 9/2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 22 sierpnia 2019 r. do 19 września 2019 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy kosmetyków do Dr Irena Eris

Aneks nr 22 do Regulaminu Szarad PANI 10/2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 20 września 2019 r. do 22 października 2019 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy kosmetyków do makijażu Lancôme

Aneks nr 23 do Regulaminu Szarad PANI 11/2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 23 października 2019 r. do 20 listopada 2019 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy kosmetyków do makijażu Smashbox

Aneks nr 24 do Regulaminu Szarad PANI 12/2019
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 21 listopada 2019 r. do 18 grudnia 2019 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy kosmetyków do makijażu Dr Irena Eris

Aneks nr 25 do Regulaminu Szarad PANI 1/2020
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 19 grudnia 2019 r. do 20 stycznia 2020 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy kosmetyków do makijażu Dr Irena Eris

Aneks nr 26 do Regulaminu Szarad PANI 2/2020
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 31 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy kosmetyków do makijażu RVB LAB THE MAKE UP, wygrywają 3 osoby

Aneks nr 27 do Regulaminu Szarad PANI 3/2020
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 20 lutego 2020 r. do 18 marca 2020 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy kosmetyków do makijażu Dr Irena Eris, wygrywają 3 osoby
3 złote bransoletki i 3 bransletki z zołtego złota i diamentem od Apart, wygrywa 6 osób
4 skórzane torebki od Cholewiński, wygrywają 4 osoby
10 zestawów dermokosmetyków przeciwzmarszczkowych Regenist oraz nawilżających Hydrain3 Hialuro marki Dermedic, wygrywa 10 osób

Aneks nr 28 do Regulaminu Szarad PANI 4/2020
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 19 marca 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy kosmetyków do makijażu LANCÔME, wygrywają 3 osoby
8 zestawów naturalnych wegańskich kosmetyków do pielęgnacji skóry D’ALCHÉMY (w każdym: krem pod oczy, balsam i preparat do dekoltu), wygrywa 8 osób
2 szwajcarskie zegarki CLAUDE BERNARD, wygrywają 2 osoby
10 podwójnych zestawów z serii KLORANE ANTI-POLLUTION, wygrywa 10 osób

Aneks nr 29 do Regulaminu Szarad PANI 5/2020
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 21 kwietnia 2020 r. do 20 maja 2020 r.
„Makijaż z okładki”: 3 zestawy kosmetyków do makijażu SMASHBOX, wygrywają 3 osoby
8 kart podarunkowych WOJAS o wartości 500 zł do wykorzystania na zakupy w salonach firmowych marki Wojas w całej Polsce. Ważne 12 miesięcy od dnia aktywacji, nie dotyczą sklepu online. Regulamin Karty Podarunkowej Wojas dostępny na: www.wojas.pl, wygrywa 8 osób
3 torebki z naturalnej skóry o groszkowanej fakturze w kolorze jasnego brązu od OCHNIK, wygrywają 3 osoby
2 komplety walizek na kółkach (20’/24’/28’) od OCHNIK, wygrywają 2 osoby
12 podwójnych zestawów kosmetyków przeciwzmarszczkowych do cery dojrzałej BIELENDA RED GINSENG, wygrywa 12 osób

Aneks nr 30 do Regulaminu Szarad PANI 6/2020
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 21 maja 2020 r. do 22 czerwca 2020 r.
3 zestawy do makijażu Dr Irena Eris (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
5 kompletów srebrnej biżuterii Apart, wygrywa 5 osób
3 zegarki Elixa Finesse Apart, wygrywają 3 osoby
4 torebki z e skóry naturalnej od Cholewiński, wygrywają 4 osoby
1 Thermomix z książka „Pyszne historie” o wartości 5714 zł brutto, wygrywa 1 osoba

Aneks nr 31 do Regulaminu Szarad PANI 7/2020
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 23 czerwca 2020 r. do
3 zestawy do makijażu Smashbox (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
3 torby damskie shopperki marki OCHNIK wykonane z wysokogatunkowej skóry naturalnej, wygrywają 3 osoby
2 zestawy walizek marki OCHNIK, wygrywają 2 osoby
3 zegarki Elixa od Apart, wygrywaj 3 osoby
5 zestawów srebrej biżuterii, wygrywa 5 osób

Aneks nr 32 do Regulaminu Szarad PANI 8/2020
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 22 lipca do 19 sierpnia 2020 r.
3 x zestaw do makijażu DR IRENA ERIS (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
8 x torebka Ochnik, wygrywa 8 osób
5 x złoty naszyjnik Apart, wygrywa 5 osób
2 x zegarek Bergstern od APART, wygrywaj 2 osoby
10 x zestaw dermokosmetyków do skóry w wieku okołomenopauzalnym z serii Oilage oraz nawilżających Hydrain3 Hialuro marki DERMEDIC, wygrywa 10 osób

Aneks nr 33 do Regulaminu Szarad PANI 9/2020
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 20 sierpnia do 21 września 2020 r.
3 x zestaw do makijażu SMASHBOX (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby

Aneks nr 34 do Regulaminu Szarad PANI 10/2020
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 22 września do 19 października 2020 r.
3 x zestaw do makijażu DR IRENA ERIS (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby

Aneks nr 35 do Regulaminu Szarad PANI 11/2020
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie 20 października 2020 r. do 18 listopada 2020 r.
3 x zestaw do makijażu LANCÔME (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby

Aneks nr 36 do Regulaminu Szarad PANI 12/2020
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie 19 listopada 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.
3 x zestaw do makijażu LANCÔME (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby

Aneks nr 37 do Regulaminu Szarad PANI 1/2021
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie 18 grudnia 2020 r. do 20 stycznia 2021 r.
3 x zestaw do makijażu SMSHBOX (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby

Aneks nr 38 do Regulaminu Szarad PANI 2/2021
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie 21 stycznia 2021 r. do 17 lutego 2021 r.
3 x zestaw do makijażu DR IRENA ERIS (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
10 x zestaw kosmetyków do makijażu AA WINGS OF COLOR, wygrywa 10 osób
12 x zestaw kosmetyków do pielęgnacji BIELENDA z linii Bakuchiol BioRetinol Effect, wygrywa 12 osób
10 x zestaw do pielęgnacji włosów i ciała SEBORADIN, wygrywa 10 osób

Aneks nr 39 do Regulaminu Szarad PANI 3/2021
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie 18 lutego 2021 r. do 17 marca 2021 r.
3 x zestaw do makijażu DR IRENA ERIS (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
2 x zegarki damskie Albert Riele Gala od APART, wygrywają 2 osoby
10 x zestaw naturalnych kosmetyków do pielęgnacji skóry D’ALCHÉMY, wygrywa 10 osób
2 x torebki damskie tzw. Shopperki, wykonane ze skóry ekologicznej, wygrywają 2 osoby
3 x zestaw walizek OCHNIK, wygrywają 3 osoby

Aneks nr 40 do Regulaminu Szarad PANI 4/2021
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 18 marca do 21 kwietnia 2021 r.
3 zestawy do makijażu Smashbox (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
8 złotych bransoletek z kolekcji Magic Moments od APART, wygrywa 8 osób
6 zestawów świec (w każdym dwa zapachy) z najnowszej kolekcji The Last Paradise, wygrywa 6 osób
10 zestawów kosmetyków DERMEDIC z serii Regenist Anti-Ageing 40+ oraz Hydrain3 Hialuro, wygrywa 10 osób

Aneks nr 41 do Regulaminu Szarad PANI 5/2021
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 22 kwietnia do 19 maja 2021 r
3 zestawy do makijażu YVES SAINT LAURENT (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
20 flakonów (50 ml każdy) drzewno-piżmowej wody toaletowej Éclat d’Arpège Sheer LANVIN, wygrywa 20 osób
4 zegarki marki APART – damskie i męskie z kolekcji Bergstern Harmony, wygrywają 4 osoby
4 pakiety podarunkowe od marki GOSHICO – w każdym: voucher o wartości 750 zł do wykorzystania w sklepie online www.goshico.com do 30 czerwca 2021 roku
oraz zaproszenie na 4-godzinne warsztaty online „Zbuduj wizerunek z Małgo Kotlonek”. Warsztaty odbędą się 15.06.2021 r. i poprowadzi je dyrektor artystyczna marki GOSHICO,
ekspertka w budowaniu wizerunku Małgorzata Kotlonek, wygrywają 4 osoby

Aneks nr 42 do Regulaminu Szarad PANI 6/2021
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 20 maja do 21 czerwca 2021 r.
3 zestawy do makijażu DR IRENA ERIS (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
9 zestawów srebrnej biżuterii z kolekcji Kolory od APART, wygrywa 9 osób
7 voucherów o wartości 500 zł na ubrania marki NAOKO, do zrealizowania w sklepie online naoko-store.pl w terminie do 31.08.2021 r., wygrywa 7 osób
9 zestawów kosmetyków do pielęgnacji twarzy DR IRENA ERIS z serii Face Zone, wygrywa 9 osób

Aneks nr 43 do Regulaminu Szarad PANI 7/2021
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 22 czerwca do 21 lipca 2021
3 zestawy do makijażu YVES SAINT LAURENT (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
6 podwójnych zestawów profesjonalnych kosmetyków do makijażu AFFECT, wygrywa 6 osób
4 zegarki BERGSTERN HARMONY od APART, wygrywają 4 osoby
1 Lekki akumulatorowy odkurzacz Kobold VB100* od firmy VORWERK o wartości 7425 zł brutto, wygrywa 1 osoba

Aneks nr 44 do Regulaminu Szarad PANI 8/2021
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 22 lipca do 18 sierpnia 2021 r.
3 zestawy do makijażu DOUGLAS (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
6 zestawów srebrnej biżuterii z cyrkoniami od APART, wygrywa 6 osób
8 zestawów naturalnych kosmetyków do pielęgnacji skóry D’ALCHÉMY, wygrywa 8 osób
8 zestawów do makijażu DR IRENA ERIS, wygrywa 8 osób

Aneks nr 45 do Regulaminu Szarad PANI 9/2021
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 19 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r.
3 zestawy do makijażu DR IRENA ERIS (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
1 bransoletka od APART, wygrywa 1 osoba
1 zegarek Albert Riele o wartości 3200 zł brutto, wygrywa 1 osoba
10 zestawów AA WINGS OF COLOR, wygrywa 10 osób
5 zestawów kosmetyków Seboradin, wygrywa 5 osób

Aneks nr 46 do Regulaminu Szarad PANI 10/2021
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 21 września 2021 r. do 20 października 2021 r.
3 zestawy do makijażu SMASXBOX (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
10 kompletów kolczyków od APART, wygrywa 10 osób
10 naszyjników od APART, wygrywa 10 osób
11 zestawów BIELENDA, wygrywa 11 osób
10 torebek OCHNIK, wygrywa 10 osób

Aneks nr 47 do Regulaminu Szarad PANI 11/2021
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Szarad w PANI.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Szaradach na łamach PANI w okresie od 21 października 2021 r. do 22 listopada 2021 r.
3 zestawy do makijażu YVES SAINT LAURENT (kolumna Makijaż z okładki), wygrywają 3 osoby
4 damskie zegarki Elixa Finesse od APART, wygrywają 4 osoby
4 męskie zegarki Aztorin Classic od APART, wygrywają 4 osoby
8 zestawów kosmetyków z linii NIVEA Hydra Skin Effect, wygrywa 8 osób
8 zestawów do pielęgnacji ciała, skóry głowy i włosów SEBORADIN, wygrywa 8 osób